De ware betekenis van kerstfeest

Het herdenken van de geboorte van Jezus Christus raakt steeds meer op de achtergrond.

Christmas, wat Christus’ feest betekent wordt steeds meer verdrongen door commerciële activiteiten, kerstdiners, familiebezoekjes en commerciële reclames.

Juist  tijdens de kerstdagen zou men open moeten staan voor de goede Boodschap van het Evangelie en bewust zijn van de liefde van God voor de mensheid. De missie van Jezus was vergiffenis schenken aan alle mensen, en de mens met elkaar en met God te verzoenen. Jezus had compassie voor ons mensen. Hij wilde de mens terugbrengen naar God. De diepe compassie die Jezus had voor ons mensen ging zo ver dat hij, door zich kwetsbaar op te stellen, (terug)kwam naar de aarde. Hij kwam niet als volwassene om er te heersen, maar als een baby,  een kwetsbaar persoon. Als mens van vlees en bloed. 

Vergelijkbaar met een klein zaadje van geloof, hoop en liefde, dat op de aarde zou groeien, groeide Hij met diepe wortels van liefde, dienstbaarheid en mededogen voor elkaar verankerd in elk mens. Jezus, de Schepper en eeuwige zoon van God, die zelf een zondeloos leven leidde, hield zoveel van ons.  Jezus Christus leerde ons: “…zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” (Matteüs 20:28). Jezus was ongetwijfeld een leider. Hij leidde zijn volgelingen niet door bevelen uit te delen. Jezus leidde hen door Zelf een dienaar te zijn en door samen met Zijn volgelingen anderen te dienen.

Elkaar gezegende kerstdagen toewensen; samen met elkaar aan het kerstdiner, het geven van kerstgeschenken zijn goede zaken, maar hoe zit het met onze hartgesteldheid ? Is deze zuiver? Zijn wij oprecht naar elkaar toe ? Gunnen wij elkaar het licht in de ogen?Als onze hartgesteldheid niet zuiver is, zijn onze daden niet aangenaam voor God. Zijn wij bereid ons dienstbaar op te stellen? Een dienstbare samenleving vloeit voort uit dienstbaar leiderschap. Een dienstbare leider, met een bescheiden en dienstbare geest, zal ertoe leiden dat mensen hem/haar volgen omdat ze hem/haar willen volgen, niet omdat ze moeten volgen. Mensen willen graag iemand volgen die samen met hen dient en een voorbeeld voor hen is. Apostel Paulus vatte het samen met de woorden: “Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus” (1 Korintiërs 11:1).

Dienend leiderschap vereist ook integriteit. Mensen zijn niet snel bereid om iemand te volgen die ze niet vertrouwen en respecteren. Oprecht dienend leiderschap leidt tot krachtige resultaten!Jezus is het grootste voorbeeld van een dienende leider. Hij heeft zich dienstbaar opgesteld en wil dat wij Zijn voorbeeld moeten volgen. Dat wij ons ook dienstbaar  opstellen en vol passie en vreugde  omzien naar onze medemens. Ik bid dat wij, het Surinaamse volk, het voorbeeld van Jezus zullen volgen. Elkaar in elk opzicht vergeven en omzien naar elkaar. Als Jezus ons heeft kunnen dienen en vergeven, hoeveel temeer zouden wij elkaar dan ook keer op keer vergiffenis moeten schenken.

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, Moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven (Numeri 6:24-26).

Wij wensen u gezegende kerstdagen toe!Het bestuur van Alternatief 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print