A20 maakt zich sterk voor technisch kabinet

Alternatief 2020 (A20) gaat voor een technisch kabinet. Wat is nu precies een technisch kabinet? Waarom zou Suriname in deze huidige situatie beter af zijn met een Technisch Kabinet? In dit artikel wensen wij hier dieper op in te gaan. Allereerst volgt de definitie:

Een technisch kabinet is een regering bestaande uit ter zake integere deskundigen waarin besluiten worden genomen op basis van zakelijke, technische en wetenschappelijke argumenten die gericht zijn op het algemeen belang. Hierbij wordt geen rekening gehouden met partijpolitieke belangen. Om alle neuzen in één richting te houden zal het technisch kabinet een nationale visie uitvoeren. Ministers in een technisch kabinet worden aangesteld vanwege hun deskundigheid, integriteit en bewezen technische ervaringen. Ook directeuren van ministeries en andere (hooggeplaatste) functionarissen binnen de Ministeries en overheidsinstituten zullen worden aangesteld vanwege hun deskundigheid. Hierbij speelt hun politieke kleur geen rol.

Waarom zou Suriname in deze situatie beter af zijn met een technisch kabinet?

Vanwege partij-, vriendjes- en patronage politiek, hebben wij geconstateerd dat de afgelopen decennia over het algemeen geen besluiten worden genomen die in het nadeel zijn van deze belangengroepen en patronage netwerken. Het algemeen belang wordt hierdoor niet gediend en is dit een fundamenteel onrecht. Een technisch kabinet kan daarom veel beter ‘rommel opruimen’ dan een politiek kabinet, omdat deze leiders niet verwikkeld zijn in belangenverstrengeling. 

Kenmerken

– Een technisch kabinet heeft de juiste mensen op de juiste posities, ongeacht politieke kleur, bewezen track records niet alleen in Suriname, maar overal ter wereld.

– Een technisch kabinet moet in zijn manier van werken streven naar een professionele aanpak van zaken, ook dient er gestreefd te worden naar het toepassen van algemene management principes o.a. werken vanuit strategische plannen, ministeriële plannen, afdelingsplannen, resultaatgerichtheid, efficiëntie, effectiviteit en continue verbetering van werkprocessen. 

– Een technisch kabinet moet streven naar een zakelijke besturing van de instituten o.a. d.m.v. depolitisering van het ambtelijk apparaat, efficiënte manier van werken, uitvoerende taken van een ministerie overgelaten aan de technocraten en professionals op het ministerie. 

– Een technisch kabinet heeft HRM principes als fundament. Bij het samenstellen van een technisch kabinet is de toepassing van de HRM-principes een belangrijke voorwaarde. 

Hierbij gelden een aantal belangrijke uitgangspunten te weten:

a. Er wordt een functieprofiel opgesteld voor de topfuncties.

b. Het functieprofiel bevat o.a. de taken die bij de functie horen, het vereiste opleidingsniveau, de benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten).

c. Personen worden uitgenodigd om te solliciteren voor de functies.

d. De kandidaten worden gescreend door een professioneel team, bestaande uit deskundigen uit diverse coalitie partijen en stakeholders.

Opdracht

Het technisch kabinet krijgt bij zijn aanstelling de volgende opdrachten mee:

– Diversificatie van de economie;

– Stimuleren van de nationale productie en export. Dit zal moeten gebeuren in samenwerking met de Surinaamse fabrikanten, landbouwers, producenten en alle stakeholders.

– Herschikken van de nationale schuldenlast en het opstellen en uitvoeren van een terugbetalingsplan.

– Evaluatie en reorganisatie van de Dienst der Belastingen op zodanige wijze dat er op een rechtvaardigere manier belasting geheven wordt. (Geld halen waar het is geld is).

– Evaluatie van ons buitenlands beleid waarna mogelijk een nieuw buitenlands beleid zal worden geformuleerd en geïmplementeerd.

– Evaluatie van de organisatie van de rechterlijke macht. De rechterlijke macht moet dringend versterkt en uitgebreid worden, zodat rechtspraak op een snellere en efficiëntere manier kan geschieden. 

– Evaluatie van het algehele vergunningenbeleid. Het is niet altijd even gemakkelijk voor investeerders om zaken te kunnen doen in Suriname.

– Nader ontwikkelen van de bosbouwsector, de agrarische – en de toerismesector en in het algemeen diversificatie van onze economie.

– Uitwerken en implementeren van een modern huisvestingsplan met bijhorend huisvestingsbeleid. Bij dit nieuw nationaal huisvestingsplan staan sociale woningbouwcoöperaties centraal.

– Herschrijven en implementeren van een deugdelijk gronduitgiftebeleid. Hierbij moeten gronden die wel uitgegeven zijn maar niet in productie zijn worden teruggevorderd door de staat.

– Schrijven van een grondbestemmingsplan voor het hele grondgebied van Suriname.Dit grondbestemmingsplan zal de basis vormen voor het ruimtelijkeordeningsbeleid. Tevens zal de primaire infrastructuur van de Republiek Suriname hierin worden vastgelegd.

Het technisch kabinet zal op de diverse ministeries een nieuw HRM-beleid moeten doorvoeren. Ambtenaren moeten beloond worden voor extra inspanning en goede prestaties. In de particuliere sector is dit de normale gang van zaken. Dit HRM beleid moet op ieder Ministerie plaatsvinden en niet centraal op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ambtenaren die slecht presteren moeten via speciale regelingen worden begeleid of worden vervangen. 

Ministeries en ministers

De bezoldiging van ministers dient herzien te worden. De salarissen en secundaire voorwaarden van ministers (en overige hoge ambtsdragers) zijn disproportioneel in relatie tot dat van de ondergeschikten. Voorts heeft Suriname 17 ministeries en is dit buiten proportioneel in verhouding met het aantal inwoners. De ministeries dienen drastisch verminderd te worden. 

Formatie

Het technisch kabinet wordt gevormd door een ‘formateur’. Hierin hebben zitting een voorzitter (een neutrale deskundige die breed draagvlak heeft), afgevaardigden van de coalitiepartijen en afgevaardigden van betrokken stakeholders. De formateur draagt er zorg voor deskundige personen die aan de gestelde criteria voldoen solliciteren voor de functies en worden zij voorgedragen voor de benoeming. Om een technisch kabinet te implementeren is de politieke wil cruciaal. Immers zal het gebrek aan politieke wil deze transformatie niet teweeg kunnen brengen.   

Suriname eerst!

Door te kiezen voor A20, kiest u voor een partij die op basis van integriteit, transparantie en deskundigheid die ervoor zal zorgen dat er daadwerkelijk dienstbare leiders worden aangesteld om de richting waar Suriname moet gaan uit te zetten. Middels het technisch kabinet kan met daadkracht worden gestreden tegen het fundamenteel onrecht, waardoor de Surinamer de rechten kan beleven die haar toekomen.

Het kan anders!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print