Alternatief 2020 (A20) heeft ondanks de uitdagende situatie waarin Suriname terecht is gekomen, een positieve kijk op de toekomst. De hearing die A20 had met de aanstaande regering was zeer vruchtbaar, meldt de politieke partij. Tijdens de bijeenkomst maandag is aangegeven welke zaken in dit stadium prioriteit behoren te genieten. Deze zijn: een technisch kabinet, de economie en de gezondheidssector. 

A20 heeft tijdens de campagnevoering benadrukt dat alles staat en valt met leiderschap. Op basis van dit beginsel dient ook invulling te worden gegeven aan het bestuur van het land. Het uitgangspunt hierbij is dat belangrijke functies (minister, governor Centrale Bank etc.) worden ingevuld door diegenen die daartoe capabel zijn ongeacht hun politieke kleur, ras, cultuur of geloofsovertuiging. Alle deskundigen dienen op basis van een nationale visie op planmatige wijze invulling te geven aan hun taak, zodat de instituten kunnen worden versterkt. Bij het technische kabinet geldt dus het principe; the right person on the right place. De opdracht die dit kabinet krijgt, is om economische groei, maatschappelijke ordening en sociale rust te realiseren. 
Over de economie geldt dat op korte termijn de inkomsten moeten worden vergroot, waarbij ten eerste de Belastingdienst dient te transformeren naar een a-politiek en onafhankelijk instituut, waarbij herziening van het belastingsysteem noodzakelijk is. De (recent verhoogde) lonen van hoge overheidsfunctionarissen moeten worden teruggebracht en het fenomeen waarbij functionarissen meerdere overheidssalarissen ontvangen moet tot het verleden gaan behoren. 

De gezondheidssector moet een drastische ‘operatie’ ondergaan, omdat deze sector praktisch op intensive care ligt. Dit zal op korte termijn moeten geschieden door preventieve geneeskunde uit te voeren, terwijl op lang termijn de sector moet worden herzien en de gezondheidsinstellingen moeten worden verzelfstandigd. Concreet verwacht A20 van de nieuwe regering: economische stabiliteit en –groei; corruptie- en armoedebestrijding; ruime aandacht voor factor mens/ mensbeeld; dienstbaar- en integer leiderschap.

A20 zal ook de komende regering kritisch volgen en op haar manier bijdragen aan het welzijn van de Surinamer. Op basis van de ideologie van A20 betreffende het technische kabinet, is A20 ook bereid waar mogelijk en nodig een bijdrage te leveren in de vorm van het geven van adviezen en het aanleveren deskundigen die wij op verschillende gebieden in huis hebben. 
Uit de hearing en de verkiezingsprogramma’s van de nieuwe coalitiepartners is het duidelijk dat zij de intentie hebben om Suriname te ontwikkelen. A20 spreekt de hoop uit dat de nieuwe regering zal strijden tegen het fundamenteel onrecht, door dienstbaar leiderschap te tonen, wat ertoe moet leiden dat Suriname daadwerkelijk op de eerste plaats wordt gezet. Waar het om gaat is dat er een transformatie dient te komen, waarbij dienstbare politiek wordt gevoerd, waardoor er sprake zal zijn van een dienstbare overheid en uiteindelijk een dienstbare samenleving zal ontstaan, waarbij wij als Srananmans om elkaar blijven geven, naar elkaar omzien en gezamenlijk als natie tot duurzame ontwikkeling komen.

U kunt het volledige document hier downloaden.