Misbruik kasreserve is fundamenteel onrecht

Dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de kasreserve van US$ 100 miljoen heeft aangewend voor binnenlandse bestedingen, is dusdanig onrechtmatig, dat er sprake is van fundamenteel onrecht.

Wanneer de vicepresident nu verklaart dat het vooraf de bedoeling was dat de regering de spaargelden van burgers voor binnenlandse bestedingen zou gebruiken, terwijl destijds aan het volk het tegendeel was voorgehouden, kan niets anders worden geconcludeerd dan dat dit onbetrouwbare informatie is, want het volk is anders voorgehouden. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat spaargelden van burgers nooit gebruikt kunnen worden om overheidsuitgaven te bekostigen, daarvoor zijn de belastinggelden bestemd! Dit zegt het bestuur van A20 in een verklaring. 

Het enkele feit dat het mogelijk is geweest dat de kasreserve is overgeheveld naar de CBvS, zonder dat er adequate controle mechanismen in place waren om ervoor te waken dat de gelden niet werden aangewend voor binnenlandse bestedingen, maakt het evident dat checks and balances zoek zijn. Het moet worden onderzocht welke functionarissen hiervoor verantwoordelijk zijn, waarna deze voor de consequenties dienen in te staan. A20 is ervan overtuigd dat dit fundamenteel onrecht niet alleen veroorzaakt is door enkele individuele functionarissen, maar dat het probleem dat hier speelt veel groter is. De kern van dit grove fundamenteel onrecht ligt namelijk bij de instituten die kapot zijn gemaakt door structureel wanbeleid en slecht bestuur.

De overheidsinstituten dienen bestuurd te worden op basis van de beginselen van good governance. Conform deze beginselen dient doelmatig beleid te worden uitgestippeld en bij de uitvoering van dit beleid moet er rekenschap worden gegeven en verantwoording worden afgelegd. Transparantie is hierbij de sleutel, zodat de aangewezen  instituten het beleid kunnen toetsen aan doelmatigheid, efficiëntie en effectiviteit. 

Wanneer US$ 100 miljoen die aan de burgers toebehoort wordt misbruikt voor dubieuze doeleinden, betekent het dat de instituten die ervoor dienen te waken dat onze gelden veilig gesteld zijn, niet adequaat functioneren. De onafhankelijkheid van de CBvS is zoek en  de instituten zijn een verlengstuk van de regering geworden. Het feit dat bijvoorbeeld de CBvS wel van andere instellingen eist dat jaarverslagen moeten worden opgemaakt en gepubliceerd, maar zelf vanaf 2014 geen jaarverslagen heeft gepubliceerd, bewijst dat er geen sprake is van transparantie. Het is dus niet alleen de besteding van de US$ 100 miljoen dat moet worden onderzocht, maar ook hoe het financieel beleid is gevoerd op de CBvS de afgelopen jaren en de betrokkenheid van andere instituten daarbij. Dat de instituten niet hebben afgedwongen dat de jaarverslagen zijn gepubliceerd, riekt naar corruptie en is onbehoorlijk bestuur.

Uit de recente ontwikkelingen rond het gebruik van US$ 100 miljoen van de kasreserves, de opwaartse trend van de  wisselkoersen, de situatie met de verkoop van valuta door o.a. cambiohouder Chotelall, de downgrading door Fitch van Suriname naar een ‘junk state’ etc., is het duidelijk dat we als natie steeds dieper zakken in de put.

Willen wij als samenleving een nieuwe koers opvaren, waarbij er sprake is van economische stabiliteit en maatschappelijke rust, dan is het cruciaal dat nieuwe leiders het roer moeten overnemen. Immers staat en valt alles met leiderschap, omdat zij degenen zijn die bepalen welke richting een land opgaat; een koers van ontwikkeling of ondergang.

Wat Suriname nodig heeft is een nieuwe wind, die bestaat uit dienstbare leiders. Dienstbaar leiderschap is cruciaal, omdat zij dienstbare politiek voeren, die zorgt voor transformatie naar een dienstbare overheid, wat op haar beurt tot gevolg heeft dat een dienstbare samenleving ontstaat. Dit is een nieuwe politiekvoering die A20 propageert. Een dienstbare overheid is erop gericht om  het algemeen belang te dienen en houdt zich niet bezig met eigen- of partij belang. Een dienstbare overheid waakt er te allen tijde voor dat  vertrouwen, dat de basis van alles is, heerst in de samenleving. In een dienstbare overheid worden wetten gehandhaafd en gerespecteerd en geldt the rule of law voor iedereen.

Om te komen tot een dienstbare overheid zijn dienstbare leiders cruciaal, omdat zij degene zijn die hieraan invulling moeten geven en verandering teweeg moeten brengen. Dienstbare leiders behoren integer en eerlijk te zijn en zijn daarom niet bang voor transparantie, maar dwingen juist openheid van zaken af. Immers beseffen dienstbare leiders dat zij niet in dienst staan voor zichzelf of een partij, maar in dienst zijn van het volk en willen daarom ook dat het volk hun handelen moet kunnen toetsen en hen ter verantwoording moet kunnen roepen. Dienstbare leiders betrekken alle van belang zijnde stakeholders bij hun besluitvorming en stellen het belang van het volk bij economische- maatschappelijke en sociale ontwikkeling centraal.

De tijd is aangebroken om het roer om te gooien en te kiezen voor integere, transparante, deskundige en eerlijke leiders, zodat Suriname eindelijk de ontwikkeling kan krijgen die ze verdient. Het kan anders, wan tra fas de!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print