Pasen wat een byzondere periode

De Paasweek wordt weleens de lijdens- of bezinningsweek genoemd. Wat een vreugde voor de mens en in het bijzonder voor de Christenen. Een periode waarbij de grote daad van liefde van God voor de mensheid wordt herdacht. Vanwege deze verzoeningsdaad van liefde en opoffering van de Here Jezus met God de Vader, is er geen afstand meer tussen God en de mens.  

De week van Pasen is begonnen met Palmzondag (vreugdevolle intocht), en daarna het lijden en sterven van De Here Jezus Christus (kruisdood) en Zijn opstanding.  Een week van dankbaarheid en genade om ons te bezinnen over de liefde, de vrede en bovenal de vreugde in ons hart, die deze periode met zich meebrengt.

De kruisdood van de Here brengt redding voor alle mensen en verlossing van onszelf opdat wij dichter tot God kunnen komen. Wij danken God voor de losprijs die Hij betaald heeft voor een ieder. Hij gaf ons nadrukkelijk mee dat er een werelds systeem is waar wij rekening mee moeten houden, daarom zei Hij, Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u, niet zoals de wereld dat geeft maar zoals IK dat geef. Vandaag, anno 2022 kunnen wij nog in dezelfde gezindheid van Christus met elkaar leven vanwege het Paasoffer. Pasen heeft bewerkstelligd dat wij goed, vriendelijk en geduldig kunnen zijn voor onze medemens en hen dienen. De Here Jezus is het grootste voorbeeld een dienstbare leider.

“ De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mattheus 20:28).

Willen wij de mensheid adequaat dienen zullen we de gezindheid van de Here Jezus Christus aan de dag moeten leggen, trouwens een ander dienen is een nobele daad, laat het ook een nobel streven zijn. Het enge eigen belang voorop stellen creëert egoïsme. We hebben een crisis door te maken inderdaad en dat maakt dat men gemakkelijk de weg met de minste weerstand wil kiezen, easy going or quick fix met alle gevolgen van dien. 

Meestal wordt met crisis bedoeld; 

“ Een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel of systeem ernstig verstoord raakt. Continuïteit wordt geraakt of ernstig verstoord.

Dat is heel serieus, maar door oplossingsgericht denken en niet alleen maar klagen kunnen we er samen uit komen, het begint bij dienstbaarheid. Kunnen we elkaar helpen door ons dienstbaar op te stellen, dat helpt de nood verlichten en elkaar versterken in onze samenleving ongeacht kleur, geloofsovertuiging, ras of etniciteit. WijSurinamers zijn een wijs en geduldig volk, laat dat gezegd zijn, laten wij ons bezinnen en weer goede keuzen maken. Volk van Suriname ‘God verheff’ ons heerlijk land’ en vergeet niet “Recht en waarheid maken vrij,  al wat goed is te betrachten dat geeft aan ons land waardij”. 

A20 en Doe vragen aan u, laten wij met vereende krachten, ondanks alles wat wij te verduren hebben en wat er gebeurt in het land en ook in de wereld, toch elkaar verdragen en vergeven! Als het van u afhangt, houdt dan vrede met alle mensen. A20 en Doe zullen blijven strijden tegen het fundamenteel onrecht dat ons volk vaak wordt aangedaan en de regering daarom kritisch blijven volgen.

Een oproep naar de regering is om de daad bij het woord te voegen, en te doen wat beloofd is en wel om een voorbeeld te zijn in dienstbaarheid! U bent ten eerste ’s landsdienaren! Wees goed voor het volk en wees dienstbaar naar alle gemeenschappen in ons land. Jaag het volk niet in verdrukking maar zorg voor rust op een verantwoordelijke wijze. U regeert dus doe dat feilloos en weet dat er altijd de goddelijke wijsheid is die u kunt aanroepen als u daarin te kort schiet. 

A20 en Doe wensen u allen een gezegende en vreugdevolle Pasen toe! (Wan tra fas de!)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!