Roep naar dienstbare leiders groter dan ooit te voren

De procureur-generaal (pg) heeft De Nationale Assemblee verzocht om de minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen.

In staat van beschuliding conform de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers, wegens het vermoedelijk plegen van misdrijven. A20 is van mening dat het een positieve ontwikkeling is, dat de pg op basis van zijn taken en bevoegdheden wenst over te gaan tot de vervolging van vermoedelijk gepleegde misdrijven van voornoemde politieke ambtsdrager. 

Ten aanzien van de politiek in zijn algemeenheid, vindt A20 het onacceptabel, dat enkele vooraanstaande politieke ambtsdragers naar wie de jeugd en de samenleving in zijn totaliteit moeten opkijken, veroordeeld zijn of verdacht worden van het plegen van misdrijven. Dit is een nationale en internationale schande en op deze wijze wordt het imago van Suriname internationaal steeds meer geschaad. 
De afgelopen periode is er een ontwikkeling te constateren waarbij wetgeving wordt aangenomen welke onvoldoende draagvlak heeft, waarbij het duidelijk is dat het nationaal belang niet wordt gediend. Als voorbeelden hierbij gelden de onlangs aangenomen ‘valutawet’ en de Wet uitzonderingstoestand etc.

Onze parlementariërs hebben nu de laatste kans om te tonen dat ze daadwerkelijk de vertegenwoordigers van het volk zijn en op basis van rechtvaardigheid zullen beslissen over het verzoek tot het in staat van beschuldiging stellen van de Minister van Financiën. Het is voor A20 vanzelfsprekend dat een leider onder deze omstandigheid per direct zijn functie neer dient te leggen, waardoor het ambt kan worden uitgeoefend op een wijze waarbij de betrouwbaarheid niet in twijfel hoeft te worden getrokken.

A20 is ook van mening dat de ontwikkelingen van de afgelopen periode waarbij vooraanstaande politici in opspraak raken, de noodzaak voor dienstbare leiders die daadwerkelijk als rolmodellen kunnen dienen steeds groter en noodzakelijker maakt. Immers zijn dienstbare leiders personen die aan de ene kant integer zijn en aan de andere kant deskundig zijn om hun functies uit te oefenen, waardoor zij in staat moeten worden geacht het belang van het volk te kunnen dienen. Alles staat en valt met leiderschap en Suriname zal pas getransformeerd kunnen worden, wanneer dienstbare leiders het roer overnemen en Suriname op de eerste plaats zetten.

Met het verzoek van de pg tot het in staat van beschuldiging stellen van de minister van Financiën, is het duidelijk dat het fundamenteel onrecht dat zich in Suriname plaatsvindt, immens is. Om te komen tot heropbouw van het fundament van Suriname, is het cruciaal dat leiders moeten worden gekozen die geen “track record” hebben van corruptie of het begaan van strafbare feiten. Immers is het niet realistisch dat personen corruptie zullen bevechten als zij er zelf deel van zijn of van hebben uitgemaakt.

Wat Suriname nu nodig heeft is simpelweg een andere manier van politiekvoering, namelijk; dienstbare politiek. Dit is een nieuwe vorm van politiekvoering die zich kenmerkt door het dienen van de samenleving, in plaats van het dienen van partij- of eigen belang. Door middel van dienstbare politiek zullen wij kunnen komen tot een dienstbare samenleving waarbij we de cyclus van corruptie en een ‘zweef teki’ mentaliteit kunnen doorbreken.

A20 roept de volksvertegenwoordigers dringend op om met spoed hun taak ter hand te nemen en overeenkomstig wet en recht te beslissen over het verzoek van de pg.

Het kan anders! Alternatief 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print