Artikel 11: De Afdelingen, Onderafdelingen, Kernen

De Afdeling

11.1 Elk district telt 1 (één) Afdeling en telt de Partij dan ook 10 (tien) Afdelingen. De Afdeling bestaat uit een Bestuur, hetgeen door het Hoofdbestuur wordt gekozen. Het Bestuur van de Afdeling telt minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) gewone meerderjarige leden die gekozen worden voor een periode van 5 (vijf) jaren. In functie worden gekozen: een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

11.2 De ledenvergadering van de Afdeling bestaat uit het Bestuur van de Afdeling zelf, de dagelijkse besturen van alle Onderafdelingen en Kernen die in haar district voorkomen. Artikel 6.4 is van overeenkomstige toepassing.

11.3 De Afdelingen hebben tot taak om leiding en sturing te geven aan de Onderafdelingen en de kernen. De Afdelingen dienen tevens het partijprogramma en de doelen van de Partij over te brengen en die te communiceren in het district.

De Onderafdeling

11.4 De leden die zitting hebben in de Onderafdeling, zijn degenen die woonachtig zijn in de ressorten.

11.5 Het Bestuur van een Onderafdeling wordt voor een periode van 5 (vijf) jaren gekozen door de Afdeling van het district waarin de Onderafdeling zich bevindt. Het Bestuur telt minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) gewone meerderjarige leden en wordt in
functie gekozen: een voorzitter, secretaris, en penningmeester. 11.6 De Onderafdeling heeft tot taak om het beleid van de Partij zoals uitgestippeld door het Hoofdbestuur, en de Afdeling, uit te voeren. Tevens geeft de Onderafdeling richting en leiding aan de politieke veldwerkzaamheden binnen het ressort. De Onderafdelingen hebben eveneens tot taak richting en leiding te geven aan de Kernen.

De Kernen

11.7 Kernen worden in het leven geroepen door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur zal alleen een grondslag hebben tot het instellen van een kern, indien zij van mening is dat het ledenaantal binnen de Onderafdeling dusdanig groot is, dat ondersteuning van een kern(en) binnen dat ressort nodig is.

11.8 De Kernen bevinden zich binnen de ressorten waar reeds Onderafdelingen zijn ingesteld en zullen de grenzen van de kernen door het Hoofdbestuur worden vastgesteld. De Onderafdeling kiest het Bestuur van de kernen, na daartoe overleg te hebben gepleegd met het Afdelingsbestuur. Het Bestuur van de kernen telt minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) gewone meerderjarige leden die gekozen worden voor een periode van 5 (vijf) jaren. In functie worden gekozen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden.

nl_NLNL