Artikel 12: Commissies

Verificatie Commissie

12.1 De Verificatie Commissie dient de jaarverslagen en het financieel beleid gevoerd door alle besturen van de Partij te onderzoeken en te controleren. In het HR zijn de overige formaliteiten nader vastgesteld.

12.2 De Verificatie Commissie wordt door het Hoofdbestuur voor een periode van 5 (vijf) jaren benoemd en telt minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) gewone meerderjarige leden.

De Commissie van Beroep

12.3 Het Hoofdbestuur benoemt de Commissie van Beroep voor de duur van 5 (vijf) jaren en bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien)gewone meerderjarige leden. In functie worden benoemd een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Bij deze commissie kunnen (bestuurs)leden binnen 1 (één) na kennisgeving van het besluit in beroep over besluiten waarmee zij zich niet kunnen verenigen.

De Verkiezingscommissie

12.4 Het Hoofdbestuur dient een Verkiezingscommissie in te stellen in verband met de landelijke algemene vrije verkiezingen. De Verkiezingscommissie is belast met het organiseren, coördineren en voorbereiden van de deelname van de Partij aan de verkiezingen.

12.5 De Verkiezingscommissie wordt gekozen voor een periode van 5 (vijf) jaren en bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) gewone meerderjarige leden. In functie worden gekozen: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris, een penningmeester en leden.

De Commissie van Volksvertegenwoordigende Lichamen (CVL)

12.6 In de Commissie van Volksvertegenwoordigende Lichamen (CVL) hebben zitting alle gewone meerderjarigeleden., die namens de Partij functioneren binnen de Volksvertegenwoordigende Lichamen. Het Hoofdbestuur benoemt de CVL voor de duur van 5 (vijf) jaren en deze commissie bestaat uit minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) leden. In functie worden benoemd: een voorzitter, een secretarisen leden.

12.7 De CVL heeft primair tot taak de doelen, missie en visie zoals vastgesteld door het Hoofdbestuur en Congres te realiseren in de Volksvertegenwoordigende Lichamen waarin hij/zij zitting heeft.

12.8 Op alle leden van de CVL rust de plicht om zich te allen tijde te handelen en te gedragen overeenkomstig de Integriteitscode en daarnaast de visie van de Partij, alsmede het partijprogramma uit te dragen, zowel in formele als informele sfeer

nl_NLNL