Artikel 13: De Besluitvorming

Het besluitvormingsproces

13.1 De besluitvorming binnen alle organen van de Partij vindt plaats bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, waarbij tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met uitzondering van het besluit tot wijziging van de Statuten en ontbinding van de Partij, hetgeen bij gekwalificeerde meerderheid dient plaats te vinden. Indien het minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt binnen dertig dagen een tweede vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van tweederde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

13.2 Alleen de gewone-, junior beschikken het stemrecht.

13.3 Over personen vindt de stemming schriftelijk met ongetekende briefjes plaats, terwijl over zaken mondeling kan worden gestemd. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Herstemming vindt plaats wanneer terstond na de bekendmaking van de stemming de juistheid daarvan wordt betwist door de meerderheid van de aanwezige leden. De oorspronkelijke stemming komt te vervallen door de herstemming.

nl_NLNL