Artikel 15: De Integriteitscode

15.1 De geschreven en ongeschreven gedragsnormen, (kern)waarden en beginselen waar de Partij op gestoeld is, zijn vastgelegd in de Integriteitscode.

15.2 De Integriteitscode dient te worden getekend en te worden nageleefd door alle leden die zich verkiesbaar stellen voor bestuursfuncties van organen, alsmede alle leden die zitting wensen te nemen in de Volksvertegenwoordigende lichamen.

15.3 Indien een lid in strijd handelt met artikel 15 lid 2 kan het Hoofdbestuur beslissen of desbetreffend lid wordt geschorst of geroyeerd. Er is sprake van schorsing wanneer er een grondslag is voor royement conform artikel 8.11 van de statuten. Tegen het besluit tot schorsing kan het desbetreffend lid in beroep bij de Commissie van Beroep, waarna aan het Hoofdbestuur zal worden geadviseerd of de schorsing dient te worden gehandhaafd of dient te worden opgeheven.

15.4 De schorsing dient als voorlopige maatregel en duurt derhalve maximaal 6 maanden. Indien de schorsing voor het verstrijken van de termijn van 6 maanden wordt opgeheven, wordt het lid in ere hersteld. Indien de schorsing na verloop van 6 maanden niet is opgeheven, wordt het lid geroyeerd.

nl_NLNL