Artikel 16: Statutenwijziging

16.1 Slechts het Congres is bevoegd te beslissen tot wijziging van de Statuten.

16.2 Indien de Partij tot statutenwijziging wenst over te gaan, dient het Congresbestuurtenminste 5 (vijf) dagen voor de dag van het Congres een concept van het wijzigingsvoorstel op te sturen naar de besturen van alle organen van de Partij. De besturen van de organen zijn gehouden het concept door te communiceren met de leden van het desbetreffend orgaan.

16.3 Een besluit tot statutenwijziging vindt plaats op basis van de gekwalificeerde meerderheid, in een vergadering waarin tenminste tweederde deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien tweederde deel van stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd is, dan wordt binnen 2 (twee) maanden daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, wordt bij volstrekte meerderheid beslist, ongeacht het aantal alsdan ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

16.4 Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering kan hij zich doen vertegenwoordigen door een ander lid. Personen die geen lid zijn van de partij zijn niet bevoegd om als gemachtigde van het afwezig lid op te treden. Degene belast met de vertegenwoordiging kan maximaal 10 (tien) leden vertegenwoordigen. Het afwezig lid mag de vertegenwoordiger voor maximaal 3 (drie) achtereenvolgende vergaderingen machtigen.

nl_NLNL