Artikel 17: Ontbinding en Liquidatie

17.1 Slechts het Congres is bevoegd de Partij te ontbinden. Artikel 16 lid 3 is van overeenkomstige toepassing voor een besluit tot ontbinding.

17.2 Indien vereffening van het vermogen van de Partij nog dient plaats te vinden, blijft na de ontbinding de Partij voortbestaan, totdat zulks is geschied. De bepalingen van de Statuten en het HR blijven gedurende de vereffening van kracht. De Partij is in deze
periode gehouden op haar correspondentie en aankondigingen aan haar naam de woorden “in liquidatie” toe te voegen. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

17.3 De boeken en bescheiden van de ontbonden Partij moeten na de vereffening worden bewaard gedurende de termijn daartoe door de wet gesteld. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

nl_NLNL