Artikel 18: Slot- en overgangsbepalingen

Het Huishoudelijk Reglement (HR)

Het HR wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld en gewijzigd. Het HR bevat bepalingen ter aanvulling van onderhavige Statuten. De Statuten dienen daarom te worden gelezen en te worden uitgevoerd in samenhang met het HR. Het HR mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten, de wet, de openbare orde of goede zeden. Indien er een strijdigheid optreedt tussen de Statuten en het HR, zijn de bepalingen van de Statuten doorslaggevend.

Deze statuten zijn vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de algemene ledenvergadering gehouden te Paramaribo op 09 mei 2019.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van artikel 8 lid 3, als leden van het Hoofdbestuur de volgende personen aangewezen:

Het Bestuur:

1. Steven Reyme – Voorzitter
2. Graciëlla Hardjopawiro gehuwd Chin-A-Foeng – Secretaris
3. Meredith Leter – Penningmeester
4. Serena Essed – Commissaris
5. Henk Lemmert – Commissaris

nl_NLNL