Artikel 4: Lidmaatschap

4.1 Eenieder kan opteren voor het lidmaatschap van de Partij, ongeacht de ras en religieuze overtuiging. De Partij kent5(vijf)categorie leden, te weten:

 • a. gewone leden;
  Gewone leden zijn ingezetenen van de Republiek Suriname die de Surinaamse nationaliteit bezitten en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en conform lid 3 als zodanig door het Hoofdbestuur toegelaten zijn;
 • b. junior leden;
  Junior leden zijn ingezetenen van de Republiek Suriname, die de Surinaamse nationaliteit bezitten, de leeftijd van 13, doch nog niet die van 18 jaar bereikt hebben en conform lid 3 als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten. Na het bereiken van de kiesgerechtigde leeftijd verkrijgen zij automatisch het gewoon lidmaatschap, tenzij het lidmaatschap overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) wordt opgezegd;
 • c. ereleden;
  Ereleden zijn degenen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de groei en ontwikkeling van de Partij ter realisatie van haar doelen. Op voordracht van het Hoofdbestuur, beslist het Congres tot benoeming van ereleden;
 • d. buitengewone leden;
  Buitengewone leden zijn leden die sympathiseren met de Partij ongeacht de nationaliteit;
 • e. donateurs;
  Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die de Partij uitsluitend geldelijk en/of materieel steunen en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten.

Vereisten van het lidmaatschap

4.2 Teneinde het lidmaatschap van de Partij te verkrijgen, dienen personen aan de volgende vereisten te voldoen te weten:

 • a. leden mogen alleen verbonden zijn aan onderhavige politieke organisatie en is het hen niet toegestaan zitting te nemen in andere politieke organisatie(s), dan wel groepering of vertegenwoordigend orgaan daarvan. Zulks behoudens de gevallen waarin de Partij besluit een samenwerking aan te gaan met een andere politieke partij(en), kunnen leden alleen geplaatst zijn op de kandidatenlijst van de Partij;
 • b. alle leden moeten zich kunnen verenigen met de normen, waarden, doelen en de Integriteitscode van de Partij.

Besluitvorming toetreding leden

4.3 Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur van de Afdeling van zijn/haar woonplaats of bij het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur beslist over de toelating.

4.4 Bij weigering van het lidmaatschap kan de belanghebbende binnen 1 (één) maand tegen dit besluit in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

Beëindiging lidmaatschap

4.5 Het lidmaatschap eindigt door:

 • a. overlijden;
 • b. schriftelijke opzegging door het lid aan het Hoofdbestuur, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand;
 • c opzegging namens de Partij indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand zijn geldelijke verplichtingen jegens de Partij niet ten volle heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de Statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn;
 • d. royement

4.6 Royement kan worden uitgesproken door het Hoofdbestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de Statuten, het HR, de Integriteitscode of indien het lid de belangen van de Partij schaadt.

4.7 Binnen 1 (één) maand nadat het besluit tot royement of opzegging aan betrokkene kenbaar is gemaakt, kan hij/zij in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

nl_NLNL