Artikel 5: Geldmiddelen

Inkomsten

5.1 De Partij heeft de volgende inkomstenbronnen, te weten:

  • a. de ledencontributie;
  • b. donaties;
  • c. schenkingen;
  • d. legaten en nalatenschappen;
  • e. alle overig legaal verkregen inkomsten.

5.2 De gewone leden zijn een maandelijkse contributie aan de Partij verschuldigd. De hoogte van de contributie is neergelegd in het HR en kan door het Hoofdbestuur gewijzigd worden.

5.3 Indien aan de contributieplicht is voldaan, kunnen leden met inachtneming van de vereisten in de Statutenen het Huishoudelijk Reglement vastgesteld zich verkiesbaar stellen voor alle functies in de Partij.

5.4 De geldmiddelen worden beheerd en geadministreerd door de penningmeester.

nl_NLNL