Artikel 6: De Organen van de Partij

Overzicht van de organisatiestructuur

6.1 De Partij kent de volgende organen, te weten:

 • 1. Het Congres
 • 2. Het Hoofdbestuur;
 • 3. De Adviesraad;
 • 4. De Jongerenraad
 • 5. De Afdelingen;
 • 6. De Onderafdelingen;
 • 7. De Kernen.

6.2 De Partij kent diverse commissies, doch is niet beperkt tot:

 • 1. de Commissie van Beroep;
 • 2. de VerificatieCommissie;
 • 3. de Verkiezingscommissie;
 • 4. de Commissie van personen in VolksvertegenwoordigendeLichamen. Het Hoofdbestuur is bevoegd om andere commissies in te stellen, indien hij het noodzakelijk acht. De algemene bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige commissies, dienen naar analogie te worden toegepast op de eventueel in het leven te roepen commissies.

6.3 De zittingstermijn van bestuursfunctiesvan de organen met uitzondering van het Congres is maximaal 3 (drie) achtereenvolgende termijnen in het bestuur van 1 (één) orgaan, waarbij de zittingstermijn maximaal 5 (vijf) jaren is. Ten aanzien van bestuursleden die na het verstrijken van een zittingstermijn(en), verkozen worden in een hoger of lager gerangschikt orgaan, begint de telling van de zittingstermijn opnieuw.

6.4 De wijze van vergaderen en oproepingen daarvan door de besturen van de organen met uitzondering van het Congres geschiedt als volgt. De besturen van de organen vergaderen zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal 1 (één) maal per kwartaal. De besturen dienen 2 (twee) weken vóór de vergadering de leden schriftelijk op te roepen, dan wel per e-mail te convoceren, waarbij de dag van de oproep en van de vergadering niet is bijberekend. De agenda, datum, plaats, tijdstip en het adres alwaar de vergadering wordt gehouden dient vermeld te zijn in de oproep.

nl_NLNL