Artikel 7: Het Congres

Bevoegdheden en taken

7.1 Het Congres is het hoogste orgaan binnen de Partij. Het Congres is een vergadering waarbij personen zoals genoemd in artikel 7 lid 2 bijeenkomen om te beslissen over zaken betreffende de wijze waarop de algehele visie, missie en doelen van de Partij zullen worden gerealiseerd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ontwikkelen en het naleven van het politiekprogramma.

7.2 Aan het Congres nemen deel:

  • a. de besturen van deorganen van de Partij zoals genoemd in artikel 6 lid 1tezamen met eventueleafgevaardigden;
  • b. vertegenwoordigers van de Partij in de Volksvertegenwoordigende lichamen;
  • c. vertegenwoordigers van de Partij in de Staatsraad en de Raad van Ministers;
    Deze leden van de organen van de Partij die aan het Congresdeelnemen, hebben elk 1(één) stem. Het Hoofdbestuuris bevoegd om in bijzondere omstandigheden, andere personen toe te laten tot het Congres.Alle overige leden van de Partij die niet in onderhavig artikel zijn genoemd, kunnen als toehoorder in het Congres worden toegelaten, doch hebben een adviserende stem.

Het Congresbestuur

7.3 Het Congresbestuur heeft tot taak om het Congres te organiseren, leiden en bijeen te roepen. De overige formaliteiten die in acht dienen te worden genomen voor betreffende bijeenroeping van het Congres zijn nader in het HR vastgesteld.

7.4 Het Congresbestuur telt minimaal 5 en maximaal 9 leden, niet zijnde leden zoals genoemd in artikel 7 lid 2 onder sub a, b en c. Het Congres wordt gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur zulks noodzakelijk acht, doch minimaal een keer per 5 (vijf) jaar. Het Congresbestuur wordt door het Hoofdbestuur binnen 6 (zes) weken voor aanvang van het Congres aangesteld. Het Congresbestuur stelt de datum, plaats, het tijdstip en de agenda van het Congres vast.

7.5 Het Congres wordt geleid door de voorzitter van het Congresbestuur, doch is bevoegd om indien hij/zij zulks nodig acht, na daartoe verkregen toestemming van het Hoofdbestuur, een ander persoon aan te wijzen om het Congres te leiden.

7.6 Indien tenminste 7 (zeven ) stemgerechtigde leden van de Besturen der organen van de Partij zoals genoemd in artikel 6 lid 1 een schriftelijk verzoek doen aan het Hoofdbestuur tot het houden van een Congres, dient aan het verzoek voldaan te worden met inachtneming van alle formaliteiten. Indien het Hoofdbestuur hieraan geen gevolg geeft, wordt opnieuw een verzoek gedaan door tenminste 7 (zeven) stemgerechtigde leden. Indien het Hoofdbestuur dan nog in gebreke blijft om binnen de termijn van 30 (dertig) dagen het Congres bijeen te roepen en te houden, dan zijn de leden die het verzoek hebben gedaan gerechtigd zulks zelf te doen met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden rechtsgeldige besluiten bij gewone meerderheid kunnen worden genomen.

7.7 Na afloop van het Congres en afronding van alle formaliteiten het congres rakende wordt het Congresbestuur ontbonden door het Hoofdbestuur.

nl_NLNL