Artikel 8: Het Hoofdbestuur

Formatie en taken

8.1 Het Hoofdbestuur heeft tot taak het besturen en het geven van leiding aan de Partij. Het Hoofdbestuur dient er tevens op toe te zien dat de overige organen de doelen van de Partij, alsmede het partijprogramma naleven en op adequate wijze daaraan invulling geven.

8.2 Het Hoofdbestuur is verplicht om het Beginselprogramma en bij de Verkiezingen, het Verkiezingsprogramma kenbaar te maken aan de samenleving.

8.3 Het Hoofdbestuur wordt gekozen in het Congres enbestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien)gewone meerderjarige leden. De zittingstermijn van het Hoofdbestuur is 5 (vijf) jaren. Het Hoofdbestuur bestaat uit een  voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De voorzitter en ondervoorzitter worden elk afzonderlijk gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties onderling worden verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris.

8.4 Na afloop van de zittingstermijn van 5 (vijf) jaren, dienen verkiezingen uitgeschreven te worden. In het geval dat het aantal bestuursleden minder is dan 5 (vijf), blijft het Hoofdbestuur bevoegd, doch dient hij zo spoedig mogelijk het daarheen te leiden dat het Congres bijeen wordt geroepen teneinde in de vacature(s) te voorzien. In de interim-periode is het Hoofdbestuur bevoegd handelingen te verrichten.

8.5 Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, secretaris of penningmeester dat nodig achten, doch minimaal eenmaal per kwartaal.Twee weken vóór de vergadering dient het dagelijks bestuur de leden schriftelijk op te roepen, dan wel per e-mail te
convoceren, waarbij de dag van de oproep en van de vergadering niet is bijberekend. De agenda, datum, plaats, tijdstip en het adres alwaar de vergadering wordt gehouden dient vermeld te zijn in de oproep.

Taken en Bevoegdheden

8.6 De voorzitter heeft hoofdzakelijk tot taak de Partij te leiden overeenkomstig de door het Hoofdbestuur en het Congres vastgestelde doelstellingen. De ondervoorzitter is belast met de waarneming van de voorzitter. De penningmeester is belast met het voeren van adequaat financieel beleid, opdat de geldmiddelen van de Partij kunnen groeien en het voeren van een deugdelijke boekhouding en financiële administratie. Daarnaast dient de penningmeester tezamen met de Verificatiecommissie jaarlijks een verslag of staat van inkomsten en uitgaven te publiceren in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste één in Suriname verschijnend dagblad. De secretaris heeft tot taak de administratie van de Partij te voeren en te beheren en leiding te geven aan het secretariaat.

8.7 Het Hoofdbestuur is bevoegd leden te schorsen, indien zij in strijd handelen met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Integriteitscode of de belangen van de Partij schaden.

8.8 Commissies worden door het Hoofdbestuurin het leven geroepen, waarbij onderdelen van zijn taken, dan wel uit zijn taken af te leiden plichten, aan deze commissie(s) kunnen worden gedelegeerd.

8.9 Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de Partij in- en buiten rechte. Het Hoofdbestuur kan het dagelijks bestuur tevens schriftelijk machtigen om de Partij in-en buiten rechte te vertegenwoordigen. Alleen het voltallig Hoofdbestuur is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan strekkende tot deverkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Partij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Indien het voltallig Hoofdbestuur een vergadering met als agendapunt een van bovengenoemde te verrichten rechtshandelingen niet bijwoont of bij kan wonen, dient een tweede bestuursvergadering te worden uitgeschreven. Indien 5 (vijf) bestuursleden op de tweede vergadering aanwezig zijn, kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

8.10 Het erop na houden en beheren van de vermogenstoestand van dePartij, behoort tevens tot de bevoegdheid van het Hoofdbestuur. Op het Congres wordt door het Hoofdbestuurverslag uitgebracht over het financieel beleid van de afgelopen boekjaren, alsmede de financiële stand van zaken. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Beëindiging bestuurslidmaatschap

8.11 Het bestuurslidmaatschap van het Hoofdbestuur eindigt door:

  • het eindigen van het lidmaatschap van de Partij;
  • opzegging door het bestuurslid;
  • het verlies van het vrije beheer over haar/zijn vermogen;
  • royement.
    Tot royement van een bestuurslid beslist het Congresen kan deze beslissing genomen worden indien het bestuurslid in strijd handelt met de Statuten, het HR, de Integriteitscode en/of de wet en/of zich schuldig maakt aan wanbeleid, dan wel gedragingen tentoonstelt en handelingen verricht die de Partij benadeelt en of schade berokkent. Alvorens tot royement wordt overgegaan, dient het bestuurslid in de gelegenheid te zijn gesteld om zich te verweren. De formaliteiten van de royementsprocedure zijn nader omschreven in het HR.
nl_NLNL