Artikel 9: De Adviesraad

Formatie en taken

9.1 Het Hoofdbestuur benoemt een Adviesraad, bestaande uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) gewone meerderjarige leden. Door de Adviesraad wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. Artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

9.2 De Adviesraad adviseert op alle gebieden die het realiseren van de visie, missie en doelen van de Partij beslaat. De Adviesraadkan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het Hoofdbestuur, alle overige organen en commissies binnen de Partij.

nl_NLNL