Statuten Alternatief 2020

Artikel nr. Onderwerp

Definities

In de Statuten wordt verstaan onder:

 • a. de Partij: de politieke organisatie ”Alternatief 2020”, afgekort “A20”;
 • b. het Congres: het hoogste gezagsorgaan van de Partij;
 • c. het Hoofdbestuur: het orgaan belast met de algehele leiding van de Partij;
 • d. het Congresbestuur

Naam, Zetel en Duur

 • 2.1 De Partijdraagt de naam: Politieke Organisatie ”Alternatief 2020”,afgekort “A20” en heeft haar zetel te Paramaribo.
 • 2.2 De Partij is opgericht op 09 mei 2019 voor onbepaalde tijd.
 • 2.3 Het is leden en organen van de Partij niet toegestaan de naam van de Partij te hanteren voor de oprichting van andere rechtspersonen, tenzij het Hoofdbestuur daartoe de schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Doel

3.1 De Partij heeft het volgende tot doel:

 • a. het werken aan de opbouw van een evenwichtige , ordelijke, rechtvaardige, veilige en welvarende samenleving, waarin voor iedere burger gelijke ontwikkelingskansen zullen gelden;
 • b. het bevorderen van de participatie van de bevolking in de ontwikkeling van het land.

Middelen

3.2 De doelen zoals omschreven in artikel 3.1 zal de Partij verwezenlijken door o.a.:

 • a. deel te nemen aan de verkiezingen voor de afgevaardigden naar de volksvertegenwoordigende lichamen, waarbij het de taak van de afgevaardigden is om de doelen van de Partij uit te dragen en te realiseren;
 • b. de normen, waarden, moraal en ethiek in algemene zin te verhogen;
 • c. door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, dan wel bevordering van dienstbaar leiderschap, opdat rechtvaardigheid de natie zalverheffen;
 • d. het terugdringen van onrechtvaardigheid, verdeeldheid, corruptie en al hetgeen hetSurinaams volk belemmert om te groeien in sociaal- maatschappelijk- en economische zin.

4.1 Eenieder kan opteren voor het lidmaatschap van de Partij, ongeacht de ras en religieuze overtuiging. De Partij kent5(vijf)categorie leden, te weten:

 • a. gewone leden;
  Gewone leden zijn ingezetenen van de Republiek Suriname die de Surinaamse nationaliteit bezitten en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en conform lid 3 als zodanig door het Hoofdbestuur toegelaten zijn;
 • b. junior leden;
  Junior leden zijn ingezetenen van de Republiek Suriname, die de Surinaamse nationaliteit bezitten, de leeftijd van 13, doch nog niet die van 18 jaar bereikt hebben en conform lid 3 als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten. Na het bereiken van de kiesgerechtigde leeftijd verkrijgen zij automatisch het gewoon lidmaatschap, tenzij het lidmaatschap overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) wordt opgezegd;
 • c. ereleden;
  Ereleden zijn degenen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de groei en ontwikkeling van de Partij ter realisatie van haar doelen. Op voordracht van het Hoofdbestuur, beslist het Congres tot benoeming van ereleden;
 • d. buitengewone leden;
  Buitengewone leden zijn leden die sympathiseren met de Partij ongeacht de nationaliteit;
 • e. donateurs;
  Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die de Partij uitsluitend geldelijk en/of materieel steunen en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten.

Vereisten van het lidmaatschap

4.2 Teneinde het lidmaatschap van de Partij te verkrijgen, dienen personen aan de volgende vereisten te voldoen te weten:

 • a. leden mogen alleen verbonden zijn aan onderhavige politieke organisatie en is het hen niet toegestaan zitting te nemen in andere politieke organisatie(s), dan wel groepering of vertegenwoordigend orgaan daarvan. Zulks behoudens de gevallen waarin de Partij besluit een samenwerking aan te gaan met een andere politieke partij(en), kunnen leden alleen geplaatst zijn op de kandidatenlijst van de Partij;
 • b. alle leden moeten zich kunnen verenigen met de normen, waarden, doelen en de Integriteitscode van de Partij.

Besluitvorming toetreding leden

4.3 Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur van de Afdeling van zijn/haar woonplaats of bij het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur beslist over de toelating.

4.4 Bij weigering van het lidmaatschap kan de belanghebbende binnen 1 (één) maand tegen dit besluit in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

Beëindiging lidmaatschap

4.5 Het lidmaatschap eindigt door:

 • a. overlijden;
 • b. schriftelijke opzegging door het lid aan het Hoofdbestuur, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand;
 • c opzegging namens de Partij indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand zijn geldelijke verplichtingen jegens de Partij niet ten volle heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de Statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn;
 • d. royement

4.6 Royement kan worden uitgesproken door het Hoofdbestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de Statuten, het HR, de Integriteitscode of indien het lid de belangen van de Partij schaadt.

4.7 Binnen 1 (één) maand nadat het besluit tot royement of opzegging aan betrokkene kenbaar is gemaakt, kan hij/zij in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

Inkomsten

5.1 De Partij heeft de volgende inkomstenbronnen, te weten:

 • a. de ledencontributie;
 • b. donaties;
 • c. schenkingen;
 • d. legaten en nalatenschappen;
 • e. alle overig legaal verkregen inkomsten.

5.2 De gewone leden zijn een maandelijkse contributie aan de Partij verschuldigd. De hoogte van de contributie is neergelegd in het HR en kan door het Hoofdbestuur gewijzigd worden.

5.3 Indien aan de contributieplicht is voldaan, kunnen leden met inachtneming van de vereisten in de Statutenen het Huishoudelijk Reglement vastgesteld zich verkiesbaar stellen voor alle functies in de Partij.

5.4 De geldmiddelen worden beheerd en geadministreerd door de penningmeester.

Overzicht van de organisatiestructuur

6.1 De Partij kent de volgende organen, te weten:

 • 1. Het Congres
 • 2. Het Hoofdbestuur;
 • 3. De Adviesraad;
 • 4. De Jongerenraad
 • 5. De Afdelingen;
 • 6. De Onderafdelingen;
 • 7. De Kernen.

6.2 De Partij kent diverse commissies, doch is niet beperkt tot:

 • 1. de Commissie van Beroep;
 • 2. de VerificatieCommissie;
 • 3. de Verkiezingscommissie;
 • 4. de Commissie van personen in VolksvertegenwoordigendeLichamen. Het Hoofdbestuur is bevoegd om andere commissies in te stellen, indien hij het noodzakelijk acht. De algemene bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige commissies, dienen naar analogie te worden toegepast op de eventueel in het leven te roepen commissies.

6.3 De zittingstermijn van bestuursfunctiesvan de organen met uitzondering van het Congres is maximaal 3 (drie) achtereenvolgende termijnen in het bestuur van 1 (één) orgaan, waarbij de zittingstermijn maximaal 5 (vijf) jaren is. Ten aanzien van bestuursleden die na het verstrijken van een zittingstermijn(en), verkozen worden in een hoger of lager gerangschikt orgaan, begint de telling van de zittingstermijn opnieuw.

6.4 De wijze van vergaderen en oproepingen daarvan door de besturen van de organen met uitzondering van het Congres geschiedt als volgt. De besturen van de organen vergaderen zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal 1 (één) maal per kwartaal. De besturen dienen 2 (twee) weken vóór de vergadering de leden schriftelijk op te roepen, dan wel per e-mail te convoceren, waarbij de dag van de oproep en van de vergadering niet is bijberekend. De agenda, datum, plaats, tijdstip en het adres alwaar de vergadering wordt gehouden dient vermeld te zijn in de oproep.

Bevoegdheden en taken

7.1 Het Congres is het hoogste orgaan binnen de Partij. Het Congres is een vergadering waarbij personen zoals genoemd in artikel 7 lid 2 bijeenkomen om te beslissen over zaken betreffende de wijze waarop de algehele visie, missie en doelen van de Partij zullen worden gerealiseerd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ontwikkelen en het naleven van het politiekprogramma.

7.2 Aan het Congres nemen deel:

 • a. de besturen van deorganen van de Partij zoals genoemd in artikel 6 lid 1tezamen met eventueleafgevaardigden;
 • b. vertegenwoordigers van de Partij in de Volksvertegenwoordigende lichamen;
 • c. vertegenwoordigers van de Partij in de Staatsraad en de Raad van Ministers;
  Deze leden van de organen van de Partij die aan het Congresdeelnemen, hebben elk 1(één) stem. Het Hoofdbestuuris bevoegd om in bijzondere omstandigheden, andere personen toe te laten tot het Congres.Alle overige leden van de Partij die niet in onderhavig artikel zijn genoemd, kunnen als toehoorder in het Congres worden toegelaten, doch hebben een adviserende stem.

Het Congresbestuur

7.3 Het Congresbestuur heeft tot taak om het Congres te organiseren, leiden en bijeen te roepen. De overige formaliteiten die in acht dienen te worden genomen voor betreffende bijeenroeping van het Congres zijn nader in het HR vastgesteld.

7.4 Het Congresbestuur telt minimaal 5 en maximaal 9 leden, niet zijnde leden zoals genoemd in artikel 7 lid 2 onder sub a, b en c. Het Congres wordt gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur zulks noodzakelijk acht, doch minimaal een keer per 5 (vijf) jaar. Het Congresbestuur wordt door het Hoofdbestuur binnen 6 (zes) weken voor aanvang van het Congres aangesteld. Het Congresbestuur stelt de datum, plaats, het tijdstip en de agenda van het Congres vast.

7.5 Het Congres wordt geleid door de voorzitter van het Congresbestuur, doch is bevoegd om indien hij/zij zulks nodig acht, na daartoe verkregen toestemming van het Hoofdbestuur, een ander persoon aan te wijzen om het Congres te leiden.

7.6 Indien tenminste 7 (zeven ) stemgerechtigde leden van de Besturen der organen van de Partij zoals genoemd in artikel 6 lid 1 een schriftelijk verzoek doen aan het Hoofdbestuur tot het houden van een Congres, dient aan het verzoek voldaan te worden met inachtneming van alle formaliteiten. Indien het Hoofdbestuur hieraan geen gevolg geeft, wordt opnieuw een verzoek gedaan door tenminste 7 (zeven) stemgerechtigde leden. Indien het Hoofdbestuur dan nog in gebreke blijft om binnen de termijn van 30 (dertig) dagen het Congres bijeen te roepen en te houden, dan zijn de leden die het verzoek hebben gedaan gerechtigd zulks zelf te doen met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden rechtsgeldige besluiten bij gewone meerderheid kunnen worden genomen.

7.7 Na afloop van het Congres en afronding van alle formaliteiten het congres rakende wordt het Congresbestuur ontbonden door het Hoofdbestuur.

Formatie en taken

8.1 Het Hoofdbestuur heeft tot taak het besturen en het geven van leiding aan de Partij. Het Hoofdbestuur dient er tevens op toe te zien dat de overige organen de doelen van de Partij, alsmede het partijprogramma naleven en op adequate wijze daaraan invulling geven.

8.2 Het Hoofdbestuur is verplicht om het Beginselprogramma en bij de Verkiezingen, het Verkiezingsprogramma kenbaar te maken aan de samenleving.

8.3 Het Hoofdbestuur wordt gekozen in het Congres enbestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien)gewone meerderjarige leden. De zittingstermijn van het Hoofdbestuur is 5 (vijf) jaren. Het Hoofdbestuur bestaat uit een  voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De voorzitter en ondervoorzitter worden elk afzonderlijk gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties onderling worden verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris.

8.4 Na afloop van de zittingstermijn van 5 (vijf) jaren, dienen verkiezingen uitgeschreven te worden. In het geval dat het aantal bestuursleden minder is dan 5 (vijf), blijft het Hoofdbestuur bevoegd, doch dient hij zo spoedig mogelijk het daarheen te leiden dat het Congres bijeen wordt geroepen teneinde in de vacature(s) te voorzien. In de interim-periode is het Hoofdbestuur bevoegd handelingen te verrichten.

8.5 Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, secretaris of penningmeester dat nodig achten, doch minimaal eenmaal per kwartaal.Twee weken vóór de vergadering dient het dagelijks bestuur de leden schriftelijk op te roepen, dan wel per e-mail te
convoceren, waarbij de dag van de oproep en van de vergadering niet is bijberekend. De agenda, datum, plaats, tijdstip en het adres alwaar de vergadering wordt gehouden dient vermeld te zijn in de oproep.

Taken en Bevoegdheden

8.6 De voorzitter heeft hoofdzakelijk tot taak de Partij te leiden overeenkomstig de door het Hoofdbestuur en het Congres vastgestelde doelstellingen. De ondervoorzitter is belast met de waarneming van de voorzitter. De penningmeester is belast met het voeren van adequaat financieel beleid, opdat de geldmiddelen van de Partij kunnen groeien en het voeren van een deugdelijke boekhouding en financiële administratie. Daarnaast dient de penningmeester tezamen met de Verificatiecommissie jaarlijks een verslag of staat van inkomsten en uitgaven te publiceren in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste één in Suriname verschijnend dagblad. De secretaris heeft tot taak de administratie van de Partij te voeren en te beheren en leiding te geven aan het secretariaat.

8.7 Het Hoofdbestuur is bevoegd leden te schorsen, indien zij in strijd handelen met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Integriteitscode of de belangen van de Partij schaden.

8.8 Commissies worden door het Hoofdbestuurin het leven geroepen, waarbij onderdelen van zijn taken, dan wel uit zijn taken af te leiden plichten, aan deze commissie(s) kunnen worden gedelegeerd.

8.9 Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de Partij in- en buiten rechte. Het Hoofdbestuur kan het dagelijks bestuur tevens schriftelijk machtigen om de Partij in-en buiten rechte te vertegenwoordigen. Alleen het voltallig Hoofdbestuur is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan strekkende tot deverkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Partij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Indien het voltallig Hoofdbestuur een vergadering met als agendapunt een van bovengenoemde te verrichten rechtshandelingen niet bijwoont of bij kan wonen, dient een tweede bestuursvergadering te worden uitgeschreven. Indien 5 (vijf) bestuursleden op de tweede vergadering aanwezig zijn, kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

8.10 Het erop na houden en beheren van de vermogenstoestand van dePartij, behoort tevens tot de bevoegdheid van het Hoofdbestuur. Op het Congres wordt door het Hoofdbestuurverslag uitgebracht over het financieel beleid van de afgelopen boekjaren, alsmede de financiële stand van zaken. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Beëindiging bestuurslidmaatschap

8.11 Het bestuurslidmaatschap van het Hoofdbestuur eindigt door:

 • het eindigen van het lidmaatschap van de Partij;
 • opzegging door het bestuurslid;
 • het verlies van het vrije beheer over haar/zijn vermogen;
 • royement.
  Tot royement van een bestuurslid beslist het Congresen kan deze beslissing genomen worden indien het bestuurslid in strijd handelt met de Statuten, het HR, de Integriteitscode en/of de wet en/of zich schuldig maakt aan wanbeleid, dan wel gedragingen tentoonstelt en handelingen verricht die de Partij benadeelt en of schade berokkent. Alvorens tot royement wordt overgegaan, dient het bestuurslid in de gelegenheid te zijn gesteld om zich te verweren. De formaliteiten van de royementsprocedure zijn nader omschreven in het HR.

Formatie en taken

9.1 Het Hoofdbestuur benoemt een Adviesraad, bestaande uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) gewone meerderjarige leden. Door de Adviesraad wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. Artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

9.2 De Adviesraad adviseert op alle gebieden die het realiseren van de visie, missie en doelen van de Partij beslaat. De Adviesraadkan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het Hoofdbestuur, alle overige organen en commissies binnen de Partij.

10.1 De Jongerenraad is een orgaan voor en door jongeren die het Hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd adviseertover allerhande vraagstukken jongeren regarderende.

10.2 Het bestuur van de Jongerenraad wordt door het Hoofdbestuur benoemd.Artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

10.3 De Jongerenraad bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) leden in de leeftijdscategorie van 16 (zestien) tot en met 30 (dertig) jaar.

De Afdeling

11.1 Elk district telt 1 (één) Afdeling en telt de Partij dan ook 10 (tien) Afdelingen. De Afdeling bestaat uit een Bestuur, hetgeen door het Hoofdbestuur wordt gekozen. Het Bestuur van de Afdeling telt minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) gewone meerderjarige leden die gekozen worden voor een periode van 5 (vijf) jaren. In functie worden gekozen: een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

11.2 De ledenvergadering van de Afdeling bestaat uit het Bestuur van de Afdeling zelf, de dagelijkse besturen van alle Onderafdelingen en Kernen die in haar district voorkomen. Artikel 6.4 is van overeenkomstige toepassing.

11.3 De Afdelingen hebben tot taak om leiding en sturing te geven aan de Onderafdelingen en de kernen. De Afdelingen dienen tevens het partijprogramma en de doelen van de Partij over te brengen en die te communiceren in het district.

De Onderafdeling

11.4 De leden die zitting hebben in de Onderafdeling, zijn degenen die woonachtig zijn in de ressorten.

11.5 Het Bestuur van een Onderafdeling wordt voor een periode van 5 (vijf) jaren gekozen door de Afdeling van het district waarin de Onderafdeling zich bevindt. Het Bestuur telt minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) gewone meerderjarige leden en wordt in
functie gekozen: een voorzitter, secretaris, en penningmeester. 11.6 De Onderafdeling heeft tot taak om het beleid van de Partij zoals uitgestippeld door het Hoofdbestuur, en de Afdeling, uit te voeren. Tevens geeft de Onderafdeling richting en leiding aan de politieke veldwerkzaamheden binnen het ressort. De Onderafdelingen hebben eveneens tot taak richting en leiding te geven aan de Kernen.

De Kernen

11.7 Kernen worden in het leven geroepen door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur zal alleen een grondslag hebben tot het instellen van een kern, indien zij van mening is dat het ledenaantal binnen de Onderafdeling dusdanig groot is, dat ondersteuning van een kern(en) binnen dat ressort nodig is.

11.8 De Kernen bevinden zich binnen de ressorten waar reeds Onderafdelingen zijn ingesteld en zullen de grenzen van de kernen door het Hoofdbestuur worden vastgesteld. De Onderafdeling kiest het Bestuur van de kernen, na daartoe overleg te hebben gepleegd met het Afdelingsbestuur. Het Bestuur van de kernen telt minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) gewone meerderjarige leden die gekozen worden voor een periode van 5 (vijf) jaren. In functie worden gekozen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden.

Verificatie Commissie

12.1 De Verificatie Commissie dient de jaarverslagen en het financieel beleid gevoerd door alle besturen van de Partij te onderzoeken en te controleren. In het HR zijn de overige formaliteiten nader vastgesteld.

12.2 De Verificatie Commissie wordt door het Hoofdbestuur voor een periode van 5 (vijf) jaren benoemd en telt minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) gewone meerderjarige leden.

De Commissie van Beroep

12.3 Het Hoofdbestuur benoemt de Commissie van Beroep voor de duur van 5 (vijf) jaren en bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien)gewone meerderjarige leden. In functie worden benoemd een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Bij deze commissie kunnen (bestuurs)leden binnen 1 (één) na kennisgeving van het besluit in beroep over besluiten waarmee zij zich niet kunnen verenigen.

De Verkiezingscommissie

12.4 Het Hoofdbestuur dient een Verkiezingscommissie in te stellen in verband met de landelijke algemene vrije verkiezingen. De Verkiezingscommissie is belast met het organiseren, coördineren en voorbereiden van de deelname van de Partij aan de verkiezingen.

12.5 De Verkiezingscommissie wordt gekozen voor een periode van 5 (vijf) jaren en bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) gewone meerderjarige leden. In functie worden gekozen: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris, een penningmeester en leden.

De Commissie van Volksvertegenwoordigende Lichamen (CVL)

12.6 In de Commissie van Volksvertegenwoordigende Lichamen (CVL) hebben zitting alle gewone meerderjarigeleden., die namens de Partij functioneren binnen de Volksvertegenwoordigende Lichamen. Het Hoofdbestuur benoemt de CVL voor de duur van 5 (vijf) jaren en deze commissie bestaat uit minimaal 3 (drie) en maximaal 11 (elf) leden. In functie worden benoemd: een voorzitter, een secretarisen leden.

12.7 De CVL heeft primair tot taak de doelen, missie en visie zoals vastgesteld door het Hoofdbestuur en Congres te realiseren in de Volksvertegenwoordigende Lichamen waarin hij/zij zitting heeft.

12.8 Op alle leden van de CVL rust de plicht om zich te allen tijde te handelen en te gedragen overeenkomstig de Integriteitscode en daarnaast de visie van de Partij, alsmede het partijprogramma uit te dragen, zowel in formele als informele sfeer

Het besluitvormingsproces

13.1 De besluitvorming binnen alle organen van de Partij vindt plaats bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, waarbij tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met uitzondering van het besluit tot wijziging van de Statuten en ontbinding van de Partij, hetgeen bij gekwalificeerde meerderheid dient plaats te vinden. Indien het minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt binnen dertig dagen een tweede vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van tweederde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

13.2 Alleen de gewone-, junior beschikken het stemrecht.

13.3 Over personen vindt de stemming schriftelijk met ongetekende briefjes plaats, terwijl over zaken mondeling kan worden gestemd. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Herstemming vindt plaats wanneer terstond na de bekendmaking van de stemming de juistheid daarvan wordt betwist door de meerderheid van de aanwezige leden. De oorspronkelijke stemming komt te vervallen door de herstemming.

14.1 Elk lid van de Partij is gerechtigd zich verkiesbaar te stellen voor functies binnen de besturen der organen van de Partij. Echter moet het lid aantonen dat hij/zij over de nodige competenties beschikt om een functie binnen het bestuur van het betreffende organen naar behoren te kunnen vervullen.

14.2 Voor de kandidaatstelling van de bestuursfuncties binnen de partijorganen, oordeelt het Hoofdbestuur als de voorgedragen leden over de competenties beschikken om de bestuursfunctie naar behoren te kunnen vervullen. Indien naar het oordeel van het Hoofdbestuur de voorgedragen leden niet aan deze vereiste voldoen, is hij bevoegd dat lid van de kandidatenlijst te schrappen. Desbetreffend lid wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld en kan binnen 1 (één) maand na kennisgeving van dit besluit in beroep bij de Commissie van Beroep, indien hij/zij zich niet met dit besluit kan verenigen.

14.3 Wanneer het nieuw bestuur is gekozen, dient binnen 1 (één) maand de overdracht door het voormalig bestuur te geschieden.

15.1 De geschreven en ongeschreven gedragsnormen, (kern)waarden en beginselen waar de Partij op gestoeld is, zijn vastgelegd in de Integriteitscode.

15.2 De Integriteitscode dient te worden getekend en te worden nageleefd door alle leden die zich verkiesbaar stellen voor bestuursfuncties van organen, alsmede alle leden die zitting wensen te nemen in de Volksvertegenwoordigende lichamen.

15.3 Indien een lid in strijd handelt met artikel 15 lid 2 kan het Hoofdbestuur beslissen of desbetreffend lid wordt geschorst of geroyeerd. Er is sprake van schorsing wanneer er een grondslag is voor royement conform artikel 8.11 van de statuten. Tegen het besluit tot schorsing kan het desbetreffend lid in beroep bij de Commissie van Beroep, waarna aan het Hoofdbestuur zal worden geadviseerd of de schorsing dient te worden gehandhaafd of dient te worden opgeheven.

15.4 De schorsing dient als voorlopige maatregel en duurt derhalve maximaal 6 maanden. Indien de schorsing voor het verstrijken van de termijn van 6 maanden wordt opgeheven, wordt het lid in ere hersteld. Indien de schorsing na verloop van 6 maanden niet is opgeheven, wordt het lid geroyeerd.

16.1 Slechts het Congres is bevoegd te beslissen tot wijziging van de Statuten.

16.2 Indien de Partij tot statutenwijziging wenst over te gaan, dient het Congresbestuurtenminste 5 (vijf) dagen voor de dag van het Congres een concept van het wijzigingsvoorstel op te sturen naar de besturen van alle organen van de Partij. De besturen van de organen zijn gehouden het concept door te communiceren met de leden van het desbetreffend orgaan.

16.3 Een besluit tot statutenwijziging vindt plaats op basis van de gekwalificeerde meerderheid, in een vergadering waarin tenminste tweederde deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien tweederde deel van stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd is, dan wordt binnen 2 (twee) maanden daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, wordt bij volstrekte meerderheid beslist, ongeacht het aantal alsdan ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

16.4 Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering kan hij zich doen vertegenwoordigen door een ander lid. Personen die geen lid zijn van de partij zijn niet bevoegd om als gemachtigde van het afwezig lid op te treden. Degene belast met de vertegenwoordiging kan maximaal 10 (tien) leden vertegenwoordigen. Het afwezig lid mag de vertegenwoordiger voor maximaal 3 (drie) achtereenvolgende vergaderingen machtigen.

17.1 Slechts het Congres is bevoegd de Partij te ontbinden. Artikel 16 lid 3 is van overeenkomstige toepassing voor een besluit tot ontbinding.

17.2 Indien vereffening van het vermogen van de Partij nog dient plaats te vinden, blijft na de ontbinding de Partij voortbestaan, totdat zulks is geschied. De bepalingen van de Statuten en het HR blijven gedurende de vereffening van kracht. De Partij is in deze
periode gehouden op haar correspondentie en aankondigingen aan haar naam de woorden “in liquidatie” toe te voegen. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

17.3 De boeken en bescheiden van de ontbonden Partij moeten na de vereffening worden bewaard gedurende de termijn daartoe door de wet gesteld. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Het Huishoudelijk Reglement (HR)

Het HR wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld en gewijzigd. Het HR bevat bepalingen ter aanvulling van onderhavige Statuten. De Statuten dienen daarom te worden gelezen en te worden uitgevoerd in samenhang met het HR. Het HR mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten, de wet, de openbare orde of goede zeden. Indien er een strijdigheid optreedt tussen de Statuten en het HR, zijn de bepalingen van de Statuten doorslaggevend.

Deze statuten zijn vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de algemene ledenvergadering gehouden te Paramaribo op 09 mei 2019.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van artikel 8 lid 3, als leden van het Hoofdbestuur de volgende personen aangewezen: S Reyme – VZ, M Leter – PM, G Hardjopawiro – Secr, S Essed – Comm, H Lemmert – Comm. Voor 2024 is in gang gezet om tot wijziging van het bestuur te komen dat zal moeten gebeuren tijdens het te houden congres in 2024. Het bestuur zal er dan als volgt uitzien:

Het Gewijzigd Bestuur 2024:

 • 1. Steven Reyme – Voorzitter
 • 2. Graciëlla Hardjopawiro gehuwd Chin-A-Foeng – Secretaris
 • 3. Mavis Tedja Daniels – Kandidaat Penningmeester
 • 4. Guno Polak – Kandidaat Commissaris
 • 5. Henk Lemmert – Commissaris.  
 • 6. Meredith Leter — Kandidaat Commissaris 
 • 7.Jan Betterson – Kandidaat Commissaris