A20 VERKIEZINGSPROGRAMMA

Uitgangspunten van het verkiezingsprogramma:

Basis

UITGANGSPUNTEN

A20 stelt het belang van Suriname in elk opzicht op de eerste plaats.

Op maatschappelijk- sociaal en economisch gebied is A20 slechts gericht om het Surinaams belang te dienen, zodat duurzame ontwikkeling tot stand komt en iedereen gelijke ontwikkelingskansen heeft.

Het gaat hierbij niet alleen om het belang van de samenleving, maar ook dat van de kostbare bossen, flora en fauna.

Kortom zal de duurzame bescherming van het milieu in acht worden genomen bij alle rechtshandelingen die worden verricht, waardoor het milieu niet op structurele wijze wordt vernietigd.

Wanneer Suriname op de eerste plaats wordt gezet, heeft elke handeling tot doel om Suriname middels rechtsvaardigheid te verheffen.

A20 hanteert politiek als middel om uitsluitend het belang van de natie te dienen en heeft de politiekvoering van A20 niet tot doel een selecte groep in de samenleving te verrijken.

A20 is gedreven om middels de politiek ervoor zorg te dragen dat elke Surinamer de rechten waar zij aanspraak op heeft, kan beleven.

Het doel van een dienstbare overheid is om de samenleving dienstbaar te zijn en het land op een positieve wijze te ontwikkelen.

Een dienstbare overheid handelt onder andere op basis van de beginselen van good governance, transparantie, eerlijkheid, efficiëntie en effectiviteit.

Daarnaast bestaat een dienstbare overheid onder andere uit sterke instituten die niet corruptie gevoelig zijn.

Indien er toch sprake mocht zijn van corruptie moeten maatregelen worden getroffen tegen degenen die zich daaraan schuldig maken.

Een dienstbare overheid handelt ten alle tijden in het belang van Suriname.

Binnen een dienstbare overheid dient de wet tevens op een zodanige wijze te worden gehandhaafd, waardoor iedereen ongeacht diens functie, politieke achtergrond, vermogenstoestand etc. gehouden is om zich aan de wet te onderwerpen.

De basis van een dienstbare samenleving is dat de burgers omzien naar elkaar en geven om elkaar.

In een dienstbare samenleving helpen burgers elkaar vooruitkomen en voeren zaken zoals afgunst, verdeeldheid en een krabbenmentaliteit absoluut niet de boventoon.

Een samenleving die dienstbaar is creëert sferen die de eenheid bevordert, ondanks er verschillende rassen, culturen en geloofsovertuigingen zijn. 

Dienstbaar leiderschap is de basis van A20 en het gaat hierbij om leiderschap dat gestoeld is op christelijke waarden en normen.

Leiders die namens A20 optreden moeten karaktereigenschappen hebben zoals onbaatzuchtigheid, deskundigheid, daadkracht, integriteit, transparantie, effectiviteit,  liefde, en respect voor alle mensen. Deze karaktereigenschappen zijn van belang om de mens en het land te dienen.

Alles staat en valt met leiderschap en zullen degenen, die A20 naar voren schuift om bepaalde functies te bekleden en richting te geven aan de partij, eerst een screening ondergaan, zodat vooraf getoetst wordt in hoeverre zij daadwerkelijk gekwalificeerd zijn om leidinggevende posities te vervullen.

Daarnaast is het tevens vereist om een integriteitscode te tekenen, wat inhoudt dat de personen bevestigen dat zij zich kunnen vereenzelvigen met de normen en waarden van de partij.

De leider dient het voorbeeld te zijn van de normen en waarden die binnen de samenleving moeten worden nageleefd.

Fundamenteel onrecht is het vertrappen van regelgeving en de regels van moraal en fatsoen die aan de basis zijn van onze samenleving.

De rechten waar we enerzijds als Surinamers aanspraak op maken en de plichten die de overheid anderzijds heeft om die rechten te garanderen, zijn onder andere verankerd in onze grondwet. Enkele van deze bepalingen zijn:

 • Artikel 4; bevordering van de economie

De zorg van de Staat is gericht op:

a. De opbouw en instandhouding van een nationale economie vrij van buitenlandse overheersing

b. het deelhebben van een ieder aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling en vooruitgang;

 • Artikel 27; recht op arbeid

Het is de plicht van de Staat om het recht op werk zoveel mogelijk te waarborgen door:

a. een planmatige beleid te voeren, gericht op volledige werkgelegenheid;

b. ontslag zonder gegronde redenen of om politieke of ideologische gronden te verbieden;

c. gelijkheid van kansen bij de keuze van beroep en soort werk te garanderen, alsmede te verbieden dat toegang tot enige functie of beroep wordt verhinderd of beperkt op grond van iemands geslacht;

d. beroepsopleiding voor werknemers te bevorderen.

e. de Staat draagt zorg voor het scheppen van de omstandigheden voor de optimale bevordering van initiatieven voor de economische productie

 • Artikel 49; recht op huisvesting

Op de Staat rust de plicht om zorg te dragen voor betaalbare huisvesting.

De afgelopen decennia heeft de Staat geen deugdelijke invulling gegeven aan haar plicht om de rechten van de burgers te waarborgen. Daarnaast is er ook sprake van grootschalige corruptie die allerlei vormen van onrechtvaardigheid met zich meebrengt.

Het gevolg hiervan is dat de samenleving niet adequaat tot ontwikkeling komt.

A20 zal tegen dit fundamenteel onrecht strijden. Immers kan niets duurzaams worden opgebouwd op een slecht fundament en is het de missie van A20 om erop toe te zien dat de basis van de samenleving hersteld wordt.

Goed bestuur houdt in dat de Staat bestuurd wordt op basis van de principes van good governance, waaronder deskundigheid, integriteit, transparantie, effectiviteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid.

Deze principes zijn de rode draad binnen A20 en worden ze bij elke handeling in acht genomen.

De functionarissen dienen ook onder andere op basis van deze principes getoetst te worden en indien zij in strijd handelen hiermee, zullen sancties tegen hen worden getroffen.

Wanneer doelgericht, met in achtneming van deze principes, richting wordt gegeven aan de natie, zal er sprake zijn van goed bestuur dat ontwikkeling van Suriname tot gevolg zal hebben.

PROFIELSCHETS BESTUURSFUNCTIES/ AMBTEN/ VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN A20/  PUBLIEKE FUNCTIE.

 

ALGEMEEN

Criteria:

 • Integer
 • Onbaatzuchtig
 • Kennis om een bepaalde functie/ambt te kunnen uitoefenen.
 • Kunde
 • Karakter
 • Emotioneel Intelligent
 • Respect voor de medemens
 • Liefde voor de medemens
 • Kristisch
 • Betrouwbaar
 • Van onbesproken gedrag zijn.
 • Niet in aanraking zijn gekomen met de Justitie en Politie.
 • Geen strafblad hebben.

 

Bereid zijn:

 • Zich te laten screenen
 • Zich te onderwerpen aan een milieu en antecedenten onderzoek
 • Psychologisch getoetst te worden.
 • Integriteitscode te ondertekenen en na te leven.

 

Te overleggen documenten:

 • Verklaring van goed gedrag;
 • Curriculum Vitae.
 • Diploma’s
 • Nationaliteitsverklaring
 • CBB uittreksel
 • Getekende Integriteitscode.

 

BIJZONDER

Naast bovenstaande criteria zijn voor een kandidaat DNA-, Districtsraads- en Ressortraadsleden nog de volgende criteria/vereisten.

DNA

 • Twee jaar voorafgaand aan de verkiezingen in het desbetreffende district wonen en hun hoofd of werkelijk verblijf aldaar
 • De Surinaamse nationaliteit bezitten;
 • De leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
 • Niet van het actief kiesrecht zijn uitgesloten o.b.v een onherroepelijke rechterlijke uitspraak of krachtens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschikking of het beheer over hun vermogens hebben verloren.

 

DISTRICTS – EN RESSORTRADEN

 • Wettelijke eisen voor verkiesbaarheid in de vertegenwoordigende lichamen;
 • Hun woonplaats en hoofd – of werkelijk verblijf hebben in het betreffende district of ressort.

   

TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN

 • Nationaliteitsverklaring
 • CBB- uittreksel.

STANDPUNTEN

Voor optimale ontwikkeling van een land is goed onderwijs noodzakelijk, zodat de burgers niet alleen de mogelijkheden die de natie biedt kunnen benutten, maar iedereen een bijdrage kan leveren aan de opbouw van het land.

Het onderwijssysteem moet voldoen aan internationale maatstaven en alle Surinamers moeten onderwijs  kunnen genieten.

De kwaliteit dient te worden gewaarborgd op alle niveaus, zodat een goede basis ten grondslag ligt van de totale onderwijsstructuur; accreditatie van alle onderwijsinstanties speelt hierbij een centrale rol.

Op die manier zal uiteindelijk Academisch Onderwijs leiden tot kwalitatief goed Toegepast Onderzoek, dat direct economisch en maatschappelijk voordeel voor het land zal teweegbrengen; bijvoorbeeld middels toepassing in de lokale productie industrie en door economisch voordeel van “Technology Licensing”.

Simultaan zal met name het Universitair gebeuren leiden tot een verruiming van kennis en ontwikkeling om de onderwijsstructuur te voeden middels “Onderzoek Gestuurd Onderwijs”.

Dit zal leiden tot een steeds beter ontwikkelde bevolking die het land op deskundige manier zal leiden tot exponentiële, duurzame groei.

De systematische toename in deskundigheid zal volgens A20, vervolgens op het bestuurlijk vlak, een exponentiele ontwikkeling van het land mogelijk maken.

Een gezond volk is voor de ontwikkeling van Suriname cruciaal en A20 is daarom van mening dat de gezondheidssector optimaal moet kunnen voldoen aan de behoefte van de burger.

Gezondheidszorg moet niet alleen betaalbaar, maar ook toegankelijk zijn voor iedereen.

De gezondheidssector dient een transformatie te ondergaan waarbij steeds minder symptoom bestrijdend en steeds meer preventief gewerkt wordt.

Daadwerkelijke duurzame gezondheid vergt een holistische benadering waarbij de burgers worden onderricht in een gezonde levensstijl waarbij onthouding van ongezonde praktijken, een actieve niet sedimentaire levensstijl, gebed, meditatie en relaxatie, gezonde uitgebalanceerde voeding en een leven in een gezond milieu worden nageleefd.

De faciliteiten en zorg moeten voldoen aan internationale standaarden en goed bereikbaar zijn voor alle Surinamers.

Gezien belangrijke delen van onze bevolking in district en binnenland wonen, kan het systeem van verspreide gezondheidscentra waar een integraal pakket aan diensten wordt aangeboden, goed werken.

Deze moet worden uitgebreid met een volledige bezetting door HBO opgeleide Gezondheidszorg Assistenten (GZA) die “around the clock” ter plekke beschikbaar zijn, toegang hebben tot een Elektronisch Patiënten Dossiers en “Tele-Medicine”.

Simultaan moet nauwe communicatie met een team van artsen en specialisten beschikbaar blijven; moderne technologie biedt de mogelijkheid voor effectieve communicatie met specialisten, ook op afstand.

De potentie van “Integrative Medicine”, een samenwerking tussen de Allopathie en de Naturopathie alsook een integratie met “Traditionele Medische Systemen” moet niet onderschat worden; tezamen met preventieve geneeskunde, zal A20 hiermee ons gezondheidssysteem en het welzijn van alle Surinamers optimaliseren.

MILIEU:  Een gezond milieu vormt de basis voor een gezond land met gezonde inwoners, gezonde flora en fauna, rijke biodiversiteit en harmonieuze ecosystemen.

Suriname  is het groenste land ter wereld met  93% bosbedekking;  A20 wenst dit zo te houden!

Suriname is een land met rijke hoeveelheden schoon zoet water, een unicum in de hedendaagse wereld en een cruciale randvoorwaarde voor haast alle leven.

We moeten ons bewust zijn van wat de potenties van onze natuur zijn.

Suriname heeft planten en dieren (flora en fauna) die elders in de wereld aan het uitsterven zijn; dit kan ons voordeel opleveren.

We moeten ons gezegend land op een verantwoordelijke, duurzame manier gaan beheren.

Het milieu houdt niet alleen in, de lucht, het water en de bodem; dit is slechts het macro milieu.

Het micromilieu is de omgevingsinteractie met het leven op cellulair, biochemisch, en moleculair-genetisch niveau.

Ontwikkeling van het land moet duurzaam zijn en mag niet ten koste gaan van ons rijkste schat, ons milieu!

A20 staat voor, een ideaal evenwicht tussen duurzame economische ontwikkeling, een gezond milieu en natuurbehoud.

Er moet in het beleid een gezonde weldoordachte balans zijn tussen exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen en natuurbehoud, terwijl gebieden moeten worden bestemd en gereserveerd op basis van hun geschiktheid en een integraal ordeningsplan.

RUIMTELIJKE ORDENING en INFRASTRUCTUUR:  De ruimtelijke inrichting van Suriname en de toewijzing van bestemmingsgebieden hebben wel overwogen sturing nodig.

Factoren waaronder klimatologische, geologische, infrastructurele, sociaal economische en logistieke aspecten en bijbehorende data moeten hieraan ten grondslag liggen.

Om tot bestemming te komen moeten oa de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, ontsluiting en ontsluitbaarheid, economische groei en ontwikkeling worden overwogen tegen de context van een duurzaam milieubeleid.

Suriname is het groenste land op aarde en dat moeten we volgens A20 onder alle omstandigheden veilig blijven stellen.

Op de lange termijn zal de hoofdstad van Suriname systematisch en geleidelijk moeten verhuizen naar een strategisch gekozen locatie op hoger gelegen grond.

Bestemmingsgebieden moeten op termijn systematisch worden geïntroduceerd; hierbij wordt rekening gehouden met belangrijke prioriteitsgebieden, zoals: geschiktheid, logistiek, sociaal economische strategie en ontsluitbaarheid.

A20 staat voor het opstellen van een geschiktheids-classificatie die gebruikt zal worden om de gebieden op deze basis een bestemming toe te bedelen.

Deze classificatie zal ten grondslag dienen van een groter bestemmingsplan en een gedetailleerder ontwikkelingsplan voor de korte, middellange- en lange-termijn, waarbij tevens geput zal worden uit reeds gedane studies en bestaande data.

Veel is reeds bekend over de geschiktheid qua bodemgesteldheid, water huishouding en klimatologische en ontsluitingsopties.

Voor agrarische doeleinden zouden de oude plantages een hernieuwde rol kunnen vervullen in de zeer vruchtbare kustvlakte van ons land.

Urbanisatie en duurzame infrastructuur daarentegen moeten geprojecteerd worden op hoger gelegen delen van ons land.

Tegelijkertijd dient de  ontsluiting van ons binnenland met zorg te worden overwogen; het is heel vaak niet voordelig het binnenland toegankelijk te maken voor industrialisatie omdat als natie ons natuurschoon onze rijkste schat is.

Voor Ecotoerisme en een duurzame groene ontwikkeling moeten specifieke gebieden worden geïdentificeerd terwijl andere gebieden liever totaal niet ontsloten moeten worden om de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen. Met ontsluiting komt vaak urbanisatie en verlies van natuurschoon.

De economie is 1 van pijlers waarop een land steunt en dat geldt ook voor de natie Suriname.

Wij van A20 hebben een paar economische verbeterpunten geformuleerd, die moeten leiden tot een gezond economisch klimaat, waarbij de focus zal liggen in :

– Het terug brengen van de staatsschulden.

– Terugbrengen van het vertrouwen van de lokale producerende bedrijven in de Surinaamse economie.

– Het laten dalen van koersen door minder te importeren en lokaal te produceren.

– Werkende Surinamers ruimschoots kunnen laten uitkomen met het minimum salaris dat zij verdienen.

– Mensen zo min mogelijk afhankelijk maken van levensmiddelen pakketten.

– Mkb (midden groot en kleine bedrijven) stimuleren waardoor werkgelegenheid gecreëerd kan worden.

– De natie Suriname meer voeden vanuit de Surinaamse Dollar en dus zoveel mogelijk vanuit onze eigen bodem.

Vanuit een goed draaiende economie kunnen alle sectoren gefinancieerd worden waardoor de armoede geleidelijk aangepakt en terug gebracht kan worden.

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen.

In de afgelopen jaren is van dit veiligheidsgevoel onvoldoende gebleken.

A20 zal streven met de gehele surinaamse samenleving het optimale veiligheidsgevoel terug te brengen.

Het bieden van voldoende rechtsbescherming en veiligheid (openbare veiligheid, verkeersveiligheid, brandveiligheid, etc.) voor de gehele samenleving en op het totale grondgebied van Suriname zullen één van de speerpunten zijn.

De handhaving van de nationale veiligheid is van eminent belang voor een goed geordende en welvarende natie en vraagt dus een gëintegreerde benadering en aanpak dat door A20 zal worden gehanteerd.

Vele huishoudens hebben een inkomen dat onder de armoede grens ligt.

Armoede heeft vaak als gevolg huisvestingsproblemen.

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) noteerde een stijging van 127% van de armoedegrens vanaf 2014 tot en met 2018.

Wereldwijd houdt men momenteel rekening met de Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

De eerste SDG is de beëindiging van armoede overal en in al haar vormen.

A20 stelt dat Suriname in een vrij goede positie verkeert vanwege de kleinschaligheid van de bevolking om zodoende  armoede uit te kunnen bannen.

Enkele strategieën waar de partij aan denkt zijn:

1. Het formuleren van een armoedebeleid gebaseerd op de standpunten van de partij.

Een gedegen armoedebeleid is van eminent belang voor de economische -, sociaal- en maatschappelijke groei van land en volk. Een effectief armoedebeleid vraagt om een beleidsmatige erkenning waarbij intensieve begeleiding nodig is.

2. Economische groei, waarbij zelfvoorziening, zelfredzaamheid en ondernemerschap gepropageerd en gestimuleerd wordt.

3. Focus op empowerment.

Het vergroten van het sociaal kapitaal van mensen biedt perspectief. Awareness gericht op klimaat- en energiedoelen, biodiversiteit en genderongelijkheid. Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen (zoals veiligheid, gezondheid ect.) en maatregelen implementeren voor iedereen.

4. Maatschappelijk kapitaal – meer zeggenschap van de burger – is ook cruciaal voor vermindering van armoede.

A20 denkt aan betere toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen en het beïnvloeden van sociale wet- en regelgeving (jeugdbeleid, milieuwetgeving, ouderparticipatie, ect.)

Het uitgangspunt van A20 ten aanzien van het buitenlands beleid kenmerkt zich door samenwerking met andere Soevereine naties op basis van transparantie en rechtvaardigheid.

De rechtsbetrekkingen die namens Suriname worden aangegaan met andere Staten dienen altijd in de eerste plaats het belang van Suriname voor ogen te hebben en uiteraard te leiden tot wederzijds voordeel.

A20 heeft middels haar buitenlands beleid tot doel om Suriname in het kader van globalisatie een sterkere handelspositie te doen verwerven, door ons investeringsklimaat en landbouw beleid  (Agrarische productie) te verbeteren.

Het beleid met betrekking tot de internationale handel zal export gericht zijn.

Zowel Multilateraal als Regionaal zullen wij ons hiervoor sterk maken.

Binnen de CARICOM is het van belang dat wij onze positie hiertoe versterken.

Voorts dient Suriname zich beter te positioneren op het gebied van gezamenlijke strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. zoals drugssmokkel, terrorisme, money laundering etc.

Het imago van “narcostaat” dat Suriname de afgelopen tijd heeft gecreëerd dient te worden weggewerkt. A20 zal daarom een buitenlands beleid voeren dat bevorderlijk is op maatschappelijk- sociaal en cultureel gebied, te denken aan het versterken van de positie van Surinaamse sporters.

A20 is van mening dat de banden met het moederland moeten worden hersteld en versterkt.

Immers is het vanwege de vele Surinamers die in Nederland woonachtig zijn (de diaspora) en de historie tussen beide landen van eminent belang om een sterke bilaterale relatie te hebben met Nederland. Voor het herstel van de diplomatieke relatie is het van belang dat Suriname een sterke ambassadeur aanwijst in Nederland.

Daarnaast zal A20 de reeds bestaande banden met andere naties onderhouden en waar nodig versterken.

Er zullen tevens naar mogelijkheden worden gekeken om indien het belang van Suriname zulks vergt, rechtsbetrekkingen aan te gaan met landen waar Suriname nog geen significante rechtsrelatie mee heeft.