VISIE

Dat alle Surinamers waar dan ook ter wereld en in het bijzonder in Suriname een menswaardig recht van bestaan zullen hebben, als waardige en gezonde burgers van de Republiek Suriname.

MISSIE

Suriname heropbouwen tot een stabiele en groeiende natie op economisch- maatschappelijk- en sociaal niveau, waarin respect, normen en waarden voor elke Surinamer geïncorporeerd zijn.

WAAROM ALTERNATIEF 2020

Dat alle Surinamers waar dan ook ter wereld en in het bijzonder in Suriname een menswaardig recht van bestaan zullen hebben, als waardige en gezonde burgers van de Republiek Suriname.

Het is gebleken dat tot nu toe, elke partij of combinatie die regeermacht verwierf in dezelfde voetsporen van de voorgangers is getreden.

Geen van de partijen of combinaties die regeermacht verwierven voldeed, in voldoende mate, aan redelijke verwachtingen van grote delen van de bevolking.

A20 wil deze leegte opvullen door een alternatief te bieden aan de kiezers om hun democratisch recht uit te kunnen oefenen en om samen te werken aan een beter Suriname.

De partij heeft een andere zienswijze op zaken en wil/zal het vertrouwen van de kiezer niet beschamen.

Er zal een andere wijze van politiekvoering worden gepresenteerd waarin het belang van Suriname en van alle ingezeten burgers centraal zal worden gesteld.

Het tijdperk van persoonlijk belang en partijbelang moet voorbij zijn.

Samenvattend komen de principes van A20 op het bestrijden van alle onrecht en onrechtvaardigheid in Suriname, herstel van recht en van normen en waarden, integriteit te allen tijde gebaseerd op christelijke waarden en normen.

Het kan anders! Wan tra fas de!…..: Samen naar een nieuw tijdperk van dienstbaar leiderschap, een dienstbare overheid en rechtvaardige welvaart voor allen.

A20 wil een nieuw tijdperk inluiden, waarin leiders zichzelf wegcijferen en de natie vooropstellen. Wij staan voor leiderschap gestoeld op Christelijke waarden en normen, waarbij onbaatzuchtigheid, liefde en respect de leidraad zijn. Wij geloven in de potentie van een gezonde economie die welvaart faciliteert en een rechtvaardige welvaartsverdeling voor alle Surinamers bevordert.

A20 pleit voor een technisch kabinet op basis van deskundigheid, ongeacht politieke achtergrond, om een effectieve en efficiënte overheid te waarborgen. Omstreden personen met een strafblad zullen niet worden benoemd in vooraanstaande functies.

A20 streeft naar een dienstbare overheid door reorganisatie van het ambtenarenapparaat, met behoud van werkgelegenheid door passende alternatieven te bieden. De partij wil de mentaliteit van de burger veranderen, met een focus op normen, waarden en fatsoen, beginnend bij de jeugd en het onderwijs.

 

Stabiele economie die een rechtvaardige welvaart faciliteert!

Wij van A20 erkennen de potentie van ons land om onze vruchtbare bodems, rijke biologische diversiteit, prachtige landschappen en de verschillende natuurlijke hulpbronnen  waar ons land rijk aan is, daadwerkelijk te transformeren in welvaart voor Suriname!

A20 gelooft dat welvaart en welzijn voor een ieder mogelijk is, wanneer dienstbare leiders leiding geven aan een dienstbare  overheid die de potentie van “carbon credits”, de ecotoerisme sector, duurzame exploitatie en verwerking van delfstoffen zoals goud en aardolie, maar ook uit de opbrengsten uit de export van bosbouw-, landbouw -en visserij producten ; die op eerlijke wijze  worden beheerd ten bate van de duurzame ontwikkeling van Suriname.

A20 is daarom voorstander van een hervorming van het belastingstelsel met als doel rechtvaardige welvaartsverdeling, kansen voor elke burger en het bevorderen van gebalanceerde regionale ontwikkeling. Prudent beheer van staatsfinanciën is essentieel, met gerichte uitgaven voor de ontwikkeling van het land. De overheid moet investeren in cruciale productiesectoren waar de private sector tekort schiet, met constante evaluatie van staatsbedrijven. Evenwichtige begrotingen, gefinancierd uit eigen middelen en doelgerichte leningen dragen bij aan productie, ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Wij zijn voorstaander van een evenwichtige uitvoering van monetair beleid, gericht op toegankelijkheid van financiële behoeften en ontwikkeling van de productie. In internationale onderhandelingen moeten de Surinaamse behoeften duidelijk worden gepresenteerd. Ons streven is inflatiebeheersing, met prioriteit voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, en jeugdontwikkeling.

Welvaart en welzijn voor een ieder

A20 gelooft in welvaart door evenwichtige economische groei vanuit een nationaal perspectief. Een economie die verder gaat dan extractieve activiteiten, maar met nadruk op de verwerking van natuurlijke hulpbronnen en diversificatie van productie en dienstverlening.

Een dienstbare overheid speelt hierbij een cruciale rol in het faciliteren en sturen van economische ontwikkeling op verschillende niveaus, waarbij zij nationale initiatieven, besparingen, buitenlandse investeringen en expertise integreert.

Wij beschouwen nationaal ondernemerschap als de kern van een evenwichtige economische ontwikkeling, waarbij de resultaten eerlijk worden verdeeld over de bevolking en instituten. A20 erkent de waarde van natuurlijke hulpbronnen en is voorstander van verantwoorde mobilisatie ter bevordering van welvaart en welzijn, zonder volledige afhankelijkheid daarvan.

Wij streven naar een milieuvriendelijke economie, met specifieke aandacht voor sectoren zoals kleinschalige goudmijnbouw, waar nieuwe technieken schadelijke stoffen verminderen.

Duurzaamheid en gelijke kansen worden ook in het binnenland nagestreefd, dat niet langer als verzorgingsgebied beschouwd zal moeten worden, maar als integraal onderdeel van het nationale landschap. Integratie van het binnenland met andere productiegebieden zal bij aan actieve participatie in nationale ontwikkelingen.

Onze visie sluit corruptie categorisch uit en benadrukt bewustwording en preventie via het regulier onderwijs, vooral op scholen, om anti-corruptiewaarden van jongs af aan te bevorderen. Deze holistische aanpak is cruciaal voor een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van ons land.

 

Onderwijs, de sleutel tot sociale vooruitgang en nationale ontwikkeling

Wij zien onderwijs als de sleutel tot sociale vooruitgang en nationale ontwikkeling. Voor een optimale ontwikkeling van Suriname land is hoogwaardig onderwijs noodzakelijk, waardoor burgers niet alleen de mogelijkheden van de natie kunnen benutten, maar ook actief kunnen bijdragen aan de opbouw van ons land. Het onderwijssysteem moet daarom voldoen aan internationale maatstaven en voor alle Surinamers toegankelijk zijn, met gegarandeerde kwaliteit op alle niveaus.

De overheid vervult een cruciale rol in het faciliteren en moderniseren van onderwijs door te investeren in toegankelijkheid en technologie. Ons onderwijs dient niet alleen als middel voor kennisoverdracht, maar ook als katalysator voor integratie. De universiteit van Suirname zal fungeren als een centrum van innovatie en wetenschappelijke ondersteuning.

Door te streven naar academisch onderwijs van hoge kwaliteit willen we een basis leggen voor toegepast onderzoek dat direct economisch en maatschappelijk voordeel oplevert. Tegelijkertijd zal de universitaire omgeving leiden tot een verruiming van kennis en ontwikkeling, waardoor de onderwijsstructuur wordt gevoed door onderzoek-gestuurd onderwijs.

Deze aanpak zal resulteren in een steeds beter ontwikkelde bevolking die het land op deskundige wijze leidt naar exponentiële duurzame groei. De systematische toename in deskundigheid zal op bestuurlijk niveau een exponentiële ontwikkeling van het land mogelijk maken.

 

Een gezonde bevolking, de drijvende kracht achter onze nationale ontwikkeling

Een gezonde bevolking is cruciaal voor de vooruitgang van Suriname. A20 pleit voor een gezondheidssector die voor elke burger toegankelijk en betaalbaar is. We streven naar een transformatie van de gezondheidszorg, met een verschuiving van symptoombestrijding naar preventieve benaderingen.

Een daadwerkelijk duurzame gezondheid vereist een holistische aanpak, waarbij burgers worden onderwezen in een gezonde levensstijl met onthouding van ongezonde praktijken, een actieve levensstijl, gebed en meditatie, gezonde voeding en leven in een gezond milieu.

Een grondige evaluatie en verbetering van het gezondheidssysteem van overheidswege zijn noodzakelijk, zodat degenen die werkelijk hulp nodig hebben, deze ook daadwerkelijk ontvangen. Onze visie is gericht op een gezonde bevolking als katalysator voor een bloeiende natie, waarbij investeringen in gezondheidszorg als integraal onderdeel van duurzame ontwikkeling worden beschouwd.

 

De jeugd, de kracht die ons land vorm geeft en voort stuwt

A20 streeft naar een samenleving waarin jongeren niet alleen de kern, maar ook de drijvende kracht van duurzame ontwikkeling zijn. Wij streven naar een jeugd- en kindvriendelijke omgeving waarin elk kind de kans krijgt om gezond, veilig, en vol potentieel op te groeien. Wij zijn voorstander van jeugdbeleid rust op de volgende twee pijlers: het versterken van socio-culturele aspecten op buurtniveau door actieve betrokkenheid van jongeren bij het identificeren en duurzaam oplossen van gemeenschapsuitdagingen, en het bieden van diverse mogelijkheden voor zinvolle vrijetijdsbesteding, met de nadruk op breedtesport, persoonlijkheidsontwikkeling, en vorming. We benadrukken het aanleren van levensvaardigheden, gezondere leefstijlen, competentieontwikkeling, talentontwikkeling, en het stimuleren van actief burgerschap. Onze overtuiging is dat de jeugd de sleutel vormt tot de ontwikkeling van ons land. Wij geloven dat gecoördineerde jeugdbeleid zich specifiek moet richten op risicojongeren, met aandacht voor competentiegerichte training, jeugdwerkgelegenheid, jeugdondernemerschap, aanpak van jeugdwerkloosheid, en maatschappelijk verantwoorde jeugdparticipatie. Een diepgaand onderzoek naar de omstandigheden en uitdagingen waarmee de jeugd wordt geconfronteerd, vormt de basis voor gezamenlijke inspanningen, gecoördineerde acties, en inclusieve participatie. Wij willen de jeugd voorbereiden op een zelfstandig bestaan en hen inspireren om actieve bijdragers te worden aan de ontwikkeling van zichzelf en onze maatschappij. Onze jeugd is niet alleen de toekomst; zij zijn de kracht die ons land vormgeeft en voortstuwt.

Suriname haar rijkste schatten

De sleutel tot duurzame ontwikkeling van Suriname ligt hem in het koesteren en behouden van de werkelijke weelde en rijkdom van ons geliefd Suriname, haar milieu, natuurschoon, biodiversiteit en rijke cultuur. Alle activiteiten die verder als ontwikkeling gekenmerkt worden, zullen overwogen moeten worden binnen deze context. Het behoud van natuurschoon, een gezond milieu met zo min mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen en het beheer van bioactieve moleculen vanuit het milieu zijn voor de wereld, Suriname en het welzijn van mens, dier en plant cruciaal. Duurzame ontwikkeling middels een industrie die de rijke mogelijkheden die Suriname biedt gaat benutten zal het welzijn en de toekomst van ons land en volk grotendeels helpen bepalen.

 

Water: Water speelt een uitermate belangrijke rol in het welzijn van alle leven op aarde. Zowel mens, dier als plant, de ecosystemen en de biodiversiteit als geheel hangen af van de beschikbaarheid van voldoende water van de juiste kwaliteit. Deze cruciale noodzaak staat als een paal boven water, maar water kan onder bepaalde omstandigheden ook een bedreiging vormen voor het leven. In een gezegend land als Suriname moeten we ons bewust zijn van de kracht van water; zowel de voordelen, het belang, de potentie, maar ook de risico’s die water kan etaleren. We moeten op alle niveaus op verantwoorde manier omgaan met deze uitermate belangrijke hulpbron.

De beschikbaarheid van gezond drinkwater is een noodzakelijke schakel voor het leven. Niet alleen drinkwater, maar ook water dat dient voor de persoonlijke hygiëne en bij de bereiding van voeding, moet in voldoende mate aanwezig zijn en voldoen aan bepaalde veiligheidsvereisten. In significante mate is het gebrek aan hygiënisch verantwoord water verantwoordelijk voor ziekte en sterfte wereldwijd. Zoet schoon water (fresh water) is echter in toenemende mate internationaal een schaarse commodity; van al het water op aarde is 97% zout ondrinkbaar water in de oceanen en slechts ongeveer 3% bestaat uit zoet water. Het overgrote deel hiervan is in bevroren toestand waardoor uiteindelijk maar 0.5% aanwezig is in aquifers, in de precipitatie, meren, reservoirs en rivieren.

Suriname is een van de weinige landen die zoet water in overmaat herbergt. Kwalitatief water moet  gegarandeerd zijn, omdat het onder andere in de industrie en preventieve gezondheidszorg onmisbaar is. Een ‘Integrated Water Resources Management System for Suriname’ is hierbij cruciaal om een nationaal integraal waterbeleid mogelijk maken. Suriname bezit 228.000 m3 per capita hernieuwbare zoetwatervoorraden met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 2.200 mm, deze hoeveelheden komen voor in de grotere bron- en regenrivieren en de zoetwaterzwampen. In sommige Zuid-Amerikaanse landen alsook op eilanden in de Caribische regio heeft men reeds decennialang tekorten aan oppervlaktewater. Dit biedt een humanitair en economisch voordeel waar vanuit Suriname invulling aan kan worden gegeven. De waterkwaliteit moet gecertificeerd worden naar internationale normen, terwijl de impact van grootschalige onttrekking van hoeveelheden water uit de Surinaamse natuur reservoirs kan worden beraamd en naar duurzaamheid ingeschat. Het beleid op dit vlak zal evidence based moeten geschieden op basis van het meten van de waterkwaliteit en het vaststellen van parameter grenzen in relatie tot gebruiksgeschiktheid, alsmede het voorkomen, monitoren en herstellen van potentiële verontreiniging.

Tegelijkertijd komt het bezit van grote hoeveelheden kostbaar, hoge kwaliteit water, met een risico dat nog onvoldoende doordringt bij vele burgers en beleidsmakers. Spoedig zal schoon water vanwege haar levensbelang en toenemende schaarste tot internationale conflicten kunnen leiden, waarbij oorlogen over water niet ondenkbaar zijn. Oorlogen hebben historisch gezien gewoed over aardolie; water zal in de toekomst als natuurlijke hulpbron minstens even begeerd blijken.

Water is vanwege bovenstaand, één van de belangrijkste hulpbronnen van Suriname. De kwaliteit van zowel bodem- als oppervlaktewater dient te worden veiliggesteld en dient nauw te worden gemonitord. Hierbij is het in kaart brengen van de bestaande en de planning van nieuwe watervoorraden, het doen van base line studies en het monitoren van kwalitatieve en kwantitatieve parameters van uiterst belang. De verontreiniging van Suriname ’s watervoorraden is één van de meest dreigende vraagstukken in het ontwikkelingsproces: hier is de vervuiling van waterwegen, zoals rivieren en kreken, vaak door illegale productie activiteiten, zoals goudwinning, aan de orde.

Non Timber Forest Products en duurzame ontwikkeling: Behoud van het bos, natuurschoon en biodiversiteit zijn de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Ons geliefd land, Suriname, is op een kruispunt beland waarbij haar een enorm belangrijke keus gelaten wordt: Ons land moet middels haar bestuurders en bevolking kiezen tussen, een ‘quick cash’ benadering die de zo begeerde en nodige deviezen relatief snel opbrengt, maar die al te vaak een enorm kostbaar milieuprijskaartje met zich meedraagt, of een beleid dat het land in haar pracht en praal, en haar enorme natuurlijke waarde, milieugezondheid, biodiversiteit en rijkdom zal waarderen. Het zal blijken dat voor het bereiken van duurzame welvaart het milieu de Key is; welvaart waarbij we de waarde en weelde van ons geliefd land en de gezondheid van haar milieu naar werkelijke waarde zullen kunnen inschatten. De ontwikkeling mag niet gebaseerd zijn op een eenzijdige bron van inkomen; en zeker niet als onze milieugezondheid en onze biodiversiteit het onderspit zouden kunnen delven. Ontwikkeling moet zeker; maar op een milieu verantwoorde en duurzame manier.  De werkelijke oplossing voor ons welzijn zal voornamelijk gezocht moeten worden in de bescherming van ons natuurschoon, onze gezondheid en ons milieu. Diversificatie van onze economie, waaronder duurzame inkomstenbronnen zoals geboden binnen het ecotoerisme, ontwikkelen van “non timber forest products”, wetenschappelijke validatie van bioactieve moleculen.

Ruimtelijke ordening en Planning als essentieel raamwerk voor realisatie nationale ontwikkelingsdoelen

De ontwikkelingsvisie van A20 draait om het optimaal benutten van ruimte voor de ontwikkeling en orde van Suriname. Ruimtelijke Ordening en Planning (RO&P) vormen het essentiële raamwerk om nationale ontwikkelingsdoelen te realiseren. A20 pleit voor een nationaal ontwikkelingsplan en visie, gedragen door de samenleving en gebaseerd op het potentieel van “human capital”, grond, en natuurlijke hulpbronnen.

De visie richt zich op een meerjarig ontwikkelingsdoel dat door alle toekomstige regeringen wordt omarmd. Verkiezingen zouden niet moeten gaan over het doel van de natie, maar over de weg ernaartoe. De ontwikkelingsdoelen worden vertaald in structuurplannen, bestemmingsplannen en infrastructuur, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid.

A20 erkent de wens van de natie om Suriname als het groenste land op aarde te behouden en te versterken. Hierbij is waterbeheersing cruciaal, en A20 pleit voor een Groen-blauwe Economie. Maatregelen omvatten het behoud van biodiversiteit, versterking van natuurreservaten, strategische regio’s zonder tegenstrijdige activiteiten, geschiktheidsanalyse van ruimte en grond, en regels voor Ruimtelijke Ordening. Hierbij zal gebruik gemaakt moeten worden van Evidence Based Management waarbij onderzoek en betrouwbare data ten grondslag moeten liggen aan ruimtelijke Ruimtelijke Ordening en planning.

Belangrijke punten zijn de bescherming van mangroven en wetlands, begeleiding van de goudsector met verplicht herstel van aangetaste gebieden, en het uitgeven van concessies op basis van geloofwaardige herstelplannen. Het zoneringssysteem wordt toegepast op zowel land als maritiem grondgebied.

De aanpak omvat ook clustering van sectoren, speciale zones voor industrie en wonen, bescherming van zones voor veiligheid, en een nationale database voor ruimtelijke gegevens. Grondconversie wordt beperkt, en er wordt ingezet op recreatie en natuurtoerisme.

A20 benadrukt het belang van Grondenrechten en historische boedelgronden, evenals de bescherming van historische, toeristische en unieke gebieden. Het behoud van unieke landschappen gaat hand in hand met modernisering, waarbij de balans zorgvuldig wordt bewaakt. De hoofdstaatsinrichting zal op basis van deze principes worden vormgegeven, rekening houdend met kwesties zoals Climate Change en Grondenrechten.

In de visie zal elke sector, groep en individu vrij zijn om binnen de ruimtelijke kaders hun eigen eigendom te ontwerpen en beheren, met erkenning en bescherming van dit recht binnen het grotere ruimtelijke kader.

 

Veiligheid en geborgenheid als pijlers voor een welvarende natie

A20 koestert het inzicht dat de handhaving van nationale veiligheid de hoeksteen vormt van een goed geordende en welvarende natie. Wij beschouwen veiligheid als een veelomvattend en geïntegreerd begrip, dat verder reikt dan de algemene bescherming van het grondgebied en haar burgers. Onze visie omvat specifiek de aanpak van druggerelateerde criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit, huiselijk geweld en andere uitdagingen. A20 zet zich in voor een holistische benadering en aanpak van veiligheid, waarbij de coördinatie en integratie van inspanningen cruciaal zijn. Ons streven is naar een veilige en veerkrachtige samenleving waarin alle vormen van bedreigingen worden aangepakt met doortastendheid en integriteit. Een welvarende natie rust immers op de pijlers van veiligheid en geborgenheid voor haar inwoners.

 

Het kan anders!

PROFIELSCHETS BESTUURSFUNCTIES/ AMBTEN/ VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN A20/  PUBLIEKE FUNCTIE.

 

ALGEMEEN

Criteria:

 • Integer
 • Onbaatzuchtig
 • Kennis om een bepaalde functie/ambt te kunnen uitoefenen.
 • Kunde
 • Karakter
 • Emotioneel Intelligent
 • Respect voor de medemens
 • Liefde voor de medemens
 • Kristisch
 • Betrouwbaar
 • Van onbesproken gedrag zijn.
 • Niet in aanraking zijn gekomen met de Justitie en Politie.
 • Geen strafblad hebben.

 

Bereid zijn:

 • Zich te laten screenen
 • Zich te onderwerpen aan een milieu en antecedenten onderzoek
 • Psychologisch getoetst te worden.
 • Integriteitscode te ondertekenen en na te leven.

 

Te overleggen documenten:

 • Verklaring van goed gedrag;
 • Curriculum Vitae.
 • Diploma’s
 • Nationaliteitsverklaring
 • CBB uittreksel
 • Getekende Integriteitscode.

 

BIJZONDER

Naast bovenstaande criteria zijn voor een kandidaat DNA-, Districtsraads- en Ressortraadsleden nog de volgende criteria/vereisten.

DNA

 • Twee jaar voorafgaand aan de verkiezingen in het desbetreffende district wonen en hun hoofd of werkelijk verblijf aldaar
 • De Surinaamse nationaliteit bezitten;
 • De leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
 • Niet van het actief kiesrecht zijn uitgesloten o.b.v een onherroepelijke rechterlijke uitspraak of krachtens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschikking of het beheer over hun vermogens hebben verloren.
 • inzicht geven in het persoonlijk vermogen.

 

DISTRICTS – EN RESSORTRADEN

 • Wettelijke eisen voor verkiesbaarheid in de vertegenwoordigende lichamen;
 • Hun woonplaats en hoofd – of werkelijk verblijf hebben in het betreffende district of ressort.

TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN

 • Nationaliteitsverklaring
 • CBB- uittreksel.

Download Onze Politiek Manifest!