6.1 Christelijk uitgangspunt

6.1 Christelijk uitgangspunt

De overheid is de gezagsinstantie met een specifieke bevoegdheid om leiding te geven aan de staat. Dat doet ze door wetten uit te vaardigen en toe te zien op de naleving van die wetten: rechtsvorming en rechtshandhaving is haar core business. Overheden zijn de concrete dragers van het staatsgezag. Bestuurders, bewindspersonen staan boven de burger en heten daarom ‘over-heid’.

De overheid als gezagsinstantie onder de mensen is een door God verordende instelling. Als we de overheid in dienst van God zien staan, betekent dat, dat er een werkelijkheid is die boven de politiek uitgaat. De overheid met haar gezag is een instelling van God; dat betekent dat ze ten dienste moet staan van de burgers. God wil “dat de wereld geregeerd wordt door wetten en autoriteiten, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en het onder hen toegaat volgens goede regels.” Dat is dus wat overheden hebben te doen: kwaad, onrecht, geweld, ongebondenheid tegengaan en zorgen voor een goede regel in het samenleven van mensen.

Een dienstbare overheid is een overheid die gaat voor het belang van de natie Suriname en niet voor die van een selecte groep. Een dienstbare overheid is één waar er geen ruimte is voor corruptie, dit brengt dus met zich mee dat corruptie niet getolereerd wordt door A20. Immers houdt corruptie onder meer in dat macht wordt misbruikt ten behoeve van individuele belangenbehartiging. Belangrijk hierbij is preventief te werk te gaan, in die zin dat reeds bij de jeugd op scholen onderwijs gegeven dient te worden in maatschappelijke waarden en normen, zodat reeds van vroeg af aan de bewustwording van anti corruptie wordt ingeworteld.

Er is vaak gezegd dat corruptie een samenleving afbreekt, ontwikkeling tegengaat, mensen frustreert, en geld verspillend is. Maar het omgekeerde is ook waar, namelijk dat rechtvaardigheid een natie verheft, groei en ontwikkeling stimuleert, en vrede en veiligheid bevordert. Voorts trekt rechtvaardigheid investeerders aan en moedigt burgers aan om weer te ondernemen.

Wanneer A20 regeerverantwoordelijkheid verwerft, zal zij zich inzetten om Surinaamse ondernemers weer kansen te geven deel te nemen aan het economisch gebeuren in Suriname. A20 zal bijvoorbeeld de wettelijk voorgeschreven Openbare Inschrijvingen weer ter hand nemen bij aanbestedingen. A20 zal Surinaamse fabrikanten, Surinaamse landbouwers en Surinaamse handelaren weer die plaats trachten te geven die zij vroeger hadden en trachten deze posities zelfs te verbeteren. Dit geldt ook voor Surinaamse aannemers en Surinaamse ingenieursbureaus en andere Surinamers in de productie- en dienstensector.

Zoals eerder aangehaald zijn buitenlandse zakenlieden welkom in Suriname, maar dienen deze er niet van uit te gaan een voorkeursbehandeling te kunnen krijgen. Surinamers die in het buitenland wonen en wensen te remigreren zijn welkom in Suriname. A20 zal trachten deze landgenoten de helpende hand te bieden waar mogelijk. Surinamers in diaspora kunnen rekenen op medewerking van de officiële instanties als zij zaken willen doen met Suriname. Er zal ook naar hen geluisterd worden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL