dienstbare overheid

6.1 Christelijk uitgangspunt

De overheid is de gezagsinstantie met een specifieke bevoegdheid om leiding te geven aan de staat. Dat doet ze door wetten uit te vaardigen en toe te zien op de naleving van die wetten: rechtsvorming en rechtshandhaving is haar core business. Overheden zijn de concrete dragers van het staatsgezag. Bestuurders, bewindspersonen staan boven de burger en heten daarom ‘over-heid’.

De overheid als gezagsinstantie onder de mensen is een door God verordende instelling. Als we de overheid in dienst van God zien staan, betekent dat, dat er een werkelijkheid is die boven de politiek uitgaat. De overheid met haar gezag is een instelling van God; dat betekent dat ze ten dienste moet staan van de burgers. God wil “dat de wereld geregeerd wordt door wetten en autoriteiten, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en het onder hen toegaat volgens goede regels.” Dat is dus wat overheden hebben te doen: kwaad, onrecht, geweld, ongebondenheid tegengaan en zorgen voor een goede regel in het samenleven van mensen.

Een dienstbare overheid is een overheid die gaat voor het belang van de natie Suriname en niet voor die van een selecte groep. Een dienstbare overheid is één waar er geen ruimte is voor corruptie, dit brengt dus met zich mee dat corruptie niet getolereerd wordt door A20. Immers houdt corruptie onder meer in dat macht wordt misbruikt ten behoeve van individuele belangenbehartiging. Belangrijk hierbij is preventief te werk te gaan, in die zin dat reeds bij de jeugd op scholen onderwijs gegeven dient te worden in maatschappelijke waarden en normen, zodat reeds van vroeg af aan de bewustwording van anti corruptie wordt ingeworteld.

Er is vaak gezegd dat corruptie een samenleving afbreekt, ontwikkeling tegengaat, mensen frustreert, en geld verspillend is. Maar het omgekeerde is ook waar, namelijk dat rechtvaardigheid een natie verheft, groei en ontwikkeling stimuleert, en vrede en veiligheid bevordert. Voorts trekt rechtvaardigheid investeerders aan en moedigt burgers aan om weer te ondernemen.

Wanneer A20 regeerverantwoordelijkheid verwerft, zal zij zich inzetten om Surinaamse ondernemers weer kansen te geven deel te nemen aan het economisch gebeuren in Suriname. A20 zal bijvoorbeeld de wettelijk voorgeschreven Openbare Inschrijvingen weer ter hand nemen bij aanbestedingen. A20 zal Surinaamse fabrikanten, Surinaamse landbouwers en Surinaamse handelaren weer die plaats trachten te geven die zij vroeger hadden en trachten deze posities zelfs te verbeteren. Dit geldt ook voor Surinaamse aannemers en Surinaamse ingenieursbureaus en andere Surinamers in de productie- en dienstensector.

Zoals eerder aangehaald zijn buitenlandse zakenlieden welkom in Suriname, maar dienen deze er niet van uit te gaan een voorkeursbehandeling te kunnen krijgen. Surinamers die in het buitenland wonen en wensen te remigreren zijn welkom in Suriname. A20 zal trachten deze landgenoten de helpende hand te bieden waar mogelijk. Surinamers in diaspora kunnen rekenen op medewerking van de officiële instanties als zij zaken willen doen met Suriname. Er zal ook naar hen geluisterd worden.

6.2 Dienstbare samenleving

Leven in een leefbare samenleving is een wens van ieder mens. Een overheid heeft maar een beperkte speelruimte. Haar domein is het publieke domein. Voor het overige moet zij zo veel mogelijk leefruimte scheppen uit respect voor mensen die in eigen kring op eigen manier verantwoordelijkheid dragen. Zij wordt daarbij tevens geleid door het inzicht dat voor het welzijn van een samenleving van vitaal belang is wat er in die verscheidenheid van samenlevingsverbanden gebeurt.

Bij een dienstbare samenleving gaat het om sociale betrokkenheid en sociale controle. De handelingen van de burger zelf zijn hierbij de belangrijkste factor. Niet de regering, niet het ambtenarenapparaat, niet de politie, niet de criminaliteit maar de  mens zelf is hierbij de belangrijkste speler die een samenleving goed leefbaar maakt. A20 zal zich inzetten zodat de mentaliteit van de burger kan veranderen op zodanige wijze dat de mens meer liefde en respect heeft voor elkaar. A20 wenst in Suriname normen, waarden en fatsoen te herintroduceren. Dit moet beginnen bij de jeugd en op school in het onderwijs.

Voorts moeten de nationale- en politieke leiders hierin het goede voorbeeld geven. Leiders die openlijk een slecht voorbeeld geven moeten gecorrigeerd worden.

6.3 Economische oriëntatie

Teneinde duurzame ontwikkeling te realiseren, is een gezonde economie van eminent belang. Suriname heeft diverse natuurlijke hulpbronnen, zoals goud, olie, bauxiet, tropisch regenwoud, water en vruchtbare grond. Er zijn dus afdoende groeiperspectieven. A20 wil de potentie die Suriname heeft maximaliseren door op duurzame wijze de natuurlijke hulpbronnen te exploiteren.

Daarnaast acht A20 het van groot belang dat aan het bedrijfsleven, waaronder ook het Midden en Klein Bedrijf (MKB), de ondersteuning en incentives worden gegeven die noodzakelijk zijn voor het op gang brengen van een goede productiesector. De lokale productie zal ten alle tijde worden gestimuleerd, om zodoende de import te minimaliseren.

De staatsinkomsten dienen te worden vergroot door het formuleren van korte-, midden- en lange termijnbeleid en de uitgaven dienen zoveel als mogelijk te worden geminimaliseerd. Suriname dient volgens A20 op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden die er wel zijn, maar pas benut kunnen worden met juist regeringsbeleid, geruggesteund door een juiste wetgevende macht, welke nodig is om nieuwe ontwikkelingen te kunnen brengen.

Deze nieuwe economische mogelijkheden zijn niet beperkt tot de natuur-technische en de technische productiesector, maar strekt verder tot in de handel, nieuwe hightechindustrieën en dienstverlening behoren tot de mogelijkheden voor Suriname. Er zijn binnen en buiten Suriname ondernemers die goede plannen gereed hebben, maar in voorgaande jaren niet de kans gekregen hebben hun ideeën waar te maken.

6.4 Welvaart en welzijn voor eenieder

Het ligt voor de hand dat in de eerste plaats welvaart wordt bereikt door evenwichtige economische ontwikkelingen die voornamelijk vanuit de nationale optiek dienen te worden geïnitieerd. De economische ontwikkelingen, waar de overheid een zeer belangrijke faciliterende rol en zelfs, waar noodzakelijk, sturend zal dienen te zijn, dient zich op zoveel mogelijke gebieden te voltrekken. Hierbij zijn nationale initiatieven en besparingen aangevuld met buitenlandse investeringen en expertise, van eminent belang.

Het nationale ondernemerschap dient volgens A20 hierbij centraal te staan en een drager te zijn van evenwichtige economische ontwikkelingen, waarvan de resultaten dusdanig over het volk en haar instituties dienen te worden verdeeld, zodat een ieder daarvan kan genieten. Economische ontwikkeling is voor een ieder.

Onze natuurlijke hulpbronnen, waaronder onze bossen, water en grond dienen op bedachtzame en duurzame wijze te worden gemobiliseerd ten dienste van welvaart en welzijn van ons volk. Economische ontwikkeling moet primair gericht zijn op het verhogen van het welzijn van het gehele volk. In dit kader is het van belang te gaan voor een ‘groene economie’.

A20 is voorstander van een schone economie welke gebaseerd is op de natuurlijke hulpbronnen van Suriname, die op maatschappelijk verantwoorde manier worden geëxploiteerd en waar er zoveel mogelijk recycling plaatsvindt. De economie zal zodanig ingericht moeten zijn dat er geen schade aan het milieu wordt toegebracht.

Dit betekent zoveel als uitbannen van vervuilde productiewijzen of het zoveel als mogelijk toepassen van methoden en technieken die een schoon milieu garanderen. Het streven moet zijn om met name de klein goud mijnbouw nieuwe technieken toe te laten passen die vriendelijk zijn voor het milieu. Bij het voeren van een beleid gericht op duurzaamheid en op gelijke kansen voor eenieder, kan het binnenland volgens A20 niet achterblijven.

Het binnenland, vroeger bekend als verzorgingsgebied, dient vanwege haar karakter een andere benadering te krijgen dan andere delen van het land. Het beleid dient gericht te zijn op een integrale aanpak, in die zin dat het binnenland waar mogelijk geïntegreerd dient te worden met nieuwe en bestaande productiegebieden, waardoor het binnenland het imago van verzorgingsgebied verliest en dat van productiegebied krijgt opgespeld om als zodanig te kunnen participeren in de nationale ontwikkelingen.

6.5 Financiën

Financiën zijn heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een land. Wij van A20 willen ons daarom met alle actoren sterk maken voor een stabiele economie, waarbij wij over de nodige financiën beschikken om ontwikkeling te brengen in ons geliefd Suriname. Ook zijn wij van mening dat de breedste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen.

Hiermee geven wij aan dat wij voorstander zijn van hervorming van het huidige belastingstelsel. De hervorming dient doelgericht te zijn en zal de welvaartsverdeling ten goede dienen te komen, in het kader van recht en rechtvaardigheid en kansen bieden aan elke burger/ingezetene, waar dan ook in Suriname.

De hervorming zal ook ten goede moeten komen aan de stimulering van een gebalanceerde regionale ontwikkeling. Wij vinden dat er zeer prudent moet worden omgegaan met staatsfinanciën. Bij financiële uitgaven zullen die gericht moeten zijn op stimulering van de ontwikkeling van het land in al haar geledingen en in alle facetten. Er zal steeds gewerkt dienen te worden aan evenwichtige begrotingen, zoveel als mogelijk gefinancierd uit eigen middelen.

Leningen dienen zoveel mogelijk slechts besteed te worden aan activiteiten gericht op productie facilitering en verhoging van ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid.

6.6 Ondernemerschap innovatie en werkgelegenheid

Het stimuleren van zelfredzaamheid kan innovatieve ondernemingen creëren en duurzame ontwikkeling bevorderen. Een eis van duurzame ontwikkeling is dat “bepaalde groepen niet achtergelaten worden” of dat het milieu niet genegeerd wordt in het ontwikkelingsproces.

Duurzame ontwikkeling vraagt dat Suriname in zijn ontwikkelingsstrategie de principes van samenwerking, solidariteit en eerlijkheid inbouwt. In het ontwikkelingsproces dient een grotere rol toegekend te worden aan de lokale private sector.

Het beleid dat het ondernemerschap moet bevorderen, zal dan ook per doelgroep ‘geconceptualiseerd’ en uitgewerkt worden. Dit leidend principe karakteriseert de nieuwe oriëntatie bij het bevorderen van ondernemerschap. In plaats van te pogen ‘de ondernemer in het algemeen’ te ondersteunen, zal in de nieuwe oriëntatie het empirisch onderbouwde beleid voor concrete categorieën van ondernemers en ondernemingen ontwikkeld worden. Uitgaande van aangetoonde sterkten en kansen, zullen op maat gesneden beleids- en actieprogramma’s ontwikkeld worden voor specifieke ondernemers.

6.7 Onderwijs

De kern van het onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden? Als het goed is, willen alle betrokkenen binnen de school de kinderen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige volwassene. Dit komt tot uiting in alle facetten van het onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind.

Maar daarnaast draagt de school voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Kinderen worden op school voorbereid om als burger deel te nemen aan de maatschappij. A20 heeft een duidelijke visie op de mens. We gaan ervan uit dat er in ieder mens een leider schuil gaat. Kinderen, pubers, volwassenen hebben allemaal een “spirit of leadership”.

Deze “leadership spirit” is gebaseerd op een bepaalde visie op de mens.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL