9.2 Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

9.2 Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

De ruimtelijke inrichting van Suriname en de toewijzing van bestemmingsgebieden hebben weloverwogen sturing nodig. Factoren waaronder klimatologische, geologische, infrastructurele, sociaaleconomische, logistieke aspecten en bijbehorende data moeten hieraan ten grondslag liggen. Een actueel voorbeeld is ‘climate change’, waarbij ‘sea level rise’ de planning voor voornamelijk de middel- en lange termijn zal dicteren.

Onze infrastructuur, afhankelijk van de levensduur en afschrijvingstermijn, moet systematisch naar hoger gelegen gebieden geprojecteerd worden, omdat de vlakke kustvlakte zeer gevoelig is voor de onvermijdelijke overstroming, verzilting en erosie. Hierbij moet het Nationaal Surinaams Pijl (NSP) als standaard voor infrastructurele werken worden gebruikt zodat men overal rekening kan houden met de waterhuishouding in relatie tot de zeespiegel. Deze cruciale overwegingen moeten leiden tot de formulering van een nationale beleidsvisie voor Ruimtelijke Ordening op korte-, middellange- en lange termijn.

Om tot bestemming te komen, moeten onder andere de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, ontsluiting en ontsluitbaarheid, economische groei en ontwikkelingen worden overwogen tegen de context van een duurzaam milieubeleid. Suriname is het groenste land op aarde en dat moeten we volgens A20 onder alle omstandigheden veilig blijven stellen.

Ook de binnenstad moet de status van groenste land ter wereld reflecteren middels een professioneel ontworpen artistieke land-scaping waarbij veel gebruik gemaakt wordt van onze rijke prachtige flora. De binnenstad zal op de korte- en middellange termijn moeten worden omgebouwd om een beter gestructureerde ‘flow of traffic’ met daaraan gekoppeld een infrastructuur die voetganger-vriendelijk is, te incorporeren.

Als zodanig zal ook het toerisme, de bezienswaardigheden waaronder het Historisch Erfgoed en de status van ‘groenste land’ benadrukt worden. Gezien het toenemend aantal weggebruikers en de drukte in de binnenstad is een goed geregelde parkeergelegenheid rondom de binnenstad in combinatie met betrouwbaar en gerieflijk openbaar vervoer een verder uit te werken facet. Op de lange termijn zal de hoofdstad van Suriname systematisch en geleidelijk moeten verhuizen naar een strategisch gekozen locatie op hoger gelegen grond.

Bestemmingsgebieden moeten op termijn systematisch worden geïntroduceerd; hierbij wordt er rekening gehouden met belangrijke prioriteitsgebieden zoals: geschiktheid, logistiek, sociaaleconomische strategie en ontsluitbaarheid. A20 staat voor het opstellen van een geschiktheids-classificatie die gebruikt zal worden om de gebieden op deze basis een bestemming toe te bedelen. Deze classificatie zal ten grondslag dienen van een groter bestemmingsplan en een gedetailleerder ontwikkelingsplan voor de korte, middellange- en lange-termijn, waarbij tevens geput zal worden uit reeds gedane studies en bestaande data.

Veel is reeds bekend over de geschiktheid qua bodemgesteldheid, waterhuishouding en klimatologische en ontsluitingsopties. Voor agrarische doeleinden zouden de oude plantages een hernieuwde rol kunnen vervullen in de zeer vruchtbare kustvlakte van ons land. Urbanisatie en duurzame infrastructuur daarentegen moeten geprojecteerd worden op hoger gelegen delen van ons land, waarbij onderhoud van infrastructurele werken volgens certificeringsstandaarden moet worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd dient de ontsluiting van ons binnenland met zorg te worden overwogen; het is heel vaak niet voordelig het binnenland toegankelijk te maken voor industrialisatie, omdat als natie ons natuurschoon onze rijkste schat is. Voor Ecotoerisme en een duurzame groene ontwikkeling moeten specifieke gebieden worden geïdentificeerd terwijl andere gebieden liever totaal niet ontsloten moeten worden om de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen.

Met ontsluiting komt vaak urbanisatie en verlies van natuurschoon. In dit kader is voor economische doeleinden, zoals transport van vracht daarom een goede vracht-treinverbinding geschikter dan autowegen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL