5. sterk bestuur

Kenmerken van het bestuur

5.1 Dienstbaar leiderschap:

Dienstbaar leiderschap & transformationeel leiderschap ligt aan de basis van A20.

Onder dienstbaar leiderschap verstaan wij leiderschap dat gestoeld is op christelijke waarden en normen, waarbij onbaatzuchtigheid, liefde en respect voor alle mensen de leidraad zijn. Het is een vorm van leiderschap waarbij de leider in de eerste plaats dienaar is en geen zelfdienaar. Het is geen leiderschapsmodel gebaseerd op power, maar op service.

Het servicemodel zoekt het antwoord op problemen in het overstijgen van de tegenstellingen, terwijl het power model drijft op het principe van verdeel en heers. We kijken niet naar wat mensen scheidt, maar naar wat ons bindt. Een dienend leider houdt van mensen. De missie van de dienende leider is het vaststellen van de behoeften van de ander en de voorwaarden creëren zodat er in die behoefte kan worden voorzien.

Leiders van A20 zijn in hun communicatie en in hun politieke doelen primair gericht op de medemens. Belangrijk uitgangspunt bij dienen is dat de leider niet op aarde is om zichzelf maar een ander te dienen. Het is gebaseerd is op visie, invloed, geloofwaardigheid, wederzijds vertrouwen en dienstbaarheid. Dienende leiders doen er alles aan om het beste uit de mens te halen. Zij geloven in de intrinsieke waarde van mensen, die meer is dan het concrete werk dat ze verrichten. Vandaar dat de dienende leider zeer betrokken is bij en zich verantwoordelijk voelt voor de persoonlijke en professionele groei van ieder individu in zijn of haar organisatie.

5.2 Mensvisie

De mensvisie die hoort bij dienend leiderschap is de z.g.. complete mensvisie, die uitgaat van vier dimensies te weten: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De mate waarop een natie zich ontwikkeld is voornamelijk het resultaat van de leiders die daaraan richting geven. Bij A20 staat dienend leiderschap centraal. Het gaat erom wat wij als rechtgeaarde Surinamers voor ons land kunnen betekenen en welke bijdrage wij willen leveren aan de ontwikkeling en opbouw van Suriname en niet andersom. De leiders die A20 vertegenwoordigen zullen hierdoor de natie voorop stellen.

A20 zal zich beijveren om de honoraria van regeringsfunctionarissen en parlementariërs in overeenstemming te brengen met hetgeen op basis van de economie gerechtvaardigd is. De afgelopen jaren hebben deze honoraria alsook de emolumenten en privileges die daarbij horen een onevenwichtige ontwikkeling meegemaakt t.o.v. de economische omstandigheden van de rest van de bevolking.

A20 gaat voor een technisch kabinet waarbij samenwerking met anderen mogelijk is. Het technisch kabinet houdt in dat functies zullen worden toegekend aan diegenen die daartoe deskundig zijn, ongeacht hun politieke achtergrond, ras, cultuur en geloofsovertuiging, zulks volgens het principe ‘”the right person on the right place”, uiteraard binnen de perken van integriteit.

De selectie van kandidaten voor de functie zal op basis van een functie- en competentieprofiel geschieden. De politiek verantwoordelijken zullen hierbij geassisteerd worden door professionals op het gebied van werving en selectie. A20 kan met iedereen die meegaat met dit standpunt samenwerken. A20 wenst af te rekenen met het plaatsen van politieke personen in functies om louter politieke redenen. Indien personen niet over de juiste kennis en ervaring beschikken mogen zij niet in aanmerking komen om dergelijke functies te bekleden.

Het gaat om deskundigheid en integriteit!

A20 is voorts geen voorstander van het plaatsen van omstreden personen in vooraanstaande functies, in het bijzonder als deze kandidaten een strafblad hebben. A 20 is voorstander van continue scholing, coaching en begeleiding van functionarissen in hoge posities.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL