3. Trias Politica

De staatsinrichting van Suriname is onder meer gestoeld op de leer van de Trias Politica, hetgeen inhoudt dat de volgende machten van elkaar gescheiden dienen te zijn, namelijk:

1. De Uitvoerende Macht
2. De Wetgevende Macht
3. De Rechterlijke Macht

Het doel van de leer van de Trias Politica is dat bovengenoemde machten gescheiden van elkaar dienen te zijn en onafhankelijk moeten functioneren, zodat er sprake kan zijn van “checks and balances”.

Echter is in Suriname gebleken dat deze leer niet altijd wordt toegepast zoals de Grondwet dat voorschrijft, omdat de Wetgevende Macht vaak lijkt op een verlengstuk van de Uitvoerende Macht waardoor deze niet deugdelijk functioneren. A20 zal zich daarom ervoor beijveren dat deze machten wederom onafhankelijk van elkaar functioneren en gewaarborgd zijn.

Binnen de Uitvoerende Macht is het cruciaal dat wetgeving wordt gehandhaafd. A20 heeft het tevens als missie om te investeren in de instituten, opdat op deugdelijke wijze gecontroleerd kan worden in hoeverre wetgeving in het land door een ieder wordt nageleefd omdat wet- en regelgeving voor een ieder geldt en zonder aanziens des persoon dient te worden toegepast.

De Rechterlijke Macht is één van de drie machten in een democratische rechtsstaat. Tot de Rechterlijke Macht behoren de rechters (Zittende Magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (Staande Magistratuur). De Rechterlijke Macht is onafhankelijk, in die zin dat de Rechterlijke Macht haar werk moet kunnen doen zonder beïnvloeding van de andere twee machten.

De Rechterlijke Macht valt niet onder de hiërarchische structuur van het Ministerie van Justitie en Politie, maar dient wel door dit Ministerie gefaciliteerd en ondersteund te worden bij haar werkzaamheden. Deze duale structuur moet doorbroken worden om de onafhankelijkheid van deze Macht te kunnen waarborgen. A20 zal zich hiervoor sterk maken. Het is zeer belangrijk dat de Rechterlijke Macht optimaal functioneert, opdat de burgers de rechten die hen toekomen kunnen beleven.

Procederen duurt in Suriname zodanig lang, dat er over het algemeen niet meer kan worden gesproken van een behandeling van zaken binnen redelijke termijn. Hierdoor wordt artikel 10 van onze Grondwet structureel geschonden. A20 zal bij regeerverantwoordelijkheid investeren in de Rechterlijke Macht en erop toezien dat er meer rechters worden benoemd, opdat de procesgang kan worden versneld.

Ten aanzien van het ambtenarenapparaat zijn in de loop der jaren loyalisten en partijgenoten in dienst genomen als ambtenaren door opeenvolgende regeringen. Hierbij is dikwijls niet nagegaan of deze mensen wel in staat zijn in de positie waarin ze zijn benoemd te functioneren. Het gevolg is een zeer groot, log, slecht functionerend, zwak overheidsapparaat. De uitvoeringscapaciteit van de Uitvoerende Macht is hierdoor zeer ondermaats.

Een regering die doelen wil verwezenlijken zal het ambtenarenapparaat efficiënt en effectief moeten doen functioneren. Een mogelijkheid hiervoor is sanering, hetgeen een gevoelige zaak is omdat het apparaat groot is (in aantal) en militant. Hierbij zal een goede regeling moeten worden ingesteld voor ambtenaren die de dienst moeten verlaten. A20 zal, wanneer zij regeerverantwoordelijkheid verkrijgt, geen ambtenaren of gezinnen brodeloos maken, maar zich ervoor inspannen dat ambtenaren die de overheidsdienst verlaten elders ingezet of gecompenseerd worden.

Om efficiënt te kunnen werken zullen er personen in overheidsdienst moeten worden genomen. Wij denken hierbij aan specialisten en deskundigen die nodig zijn, maar momenteel niet voldoende aanwezig zijn. Allereerst zal er in het apparaat zelf gezocht worden naar deskundigen. Veel deskundige ambtenaren zijn momenteel niet actief maar worden wel betaald, vanwege vele ontheffingen. Er zijn ook een aantal deskundige ambtenaren die vanwege het bereiken van de leeftijd van 60 jaar met pensioen gaan, maar die best wel inzetbaar zouden kunnen en willen zijn.

A20 zal het overheidsapparaat reorganiseren. Momenteel zijn er extreem veel ambtenaren in het apparaat, maar de dienstverlening naar het publiek toe is niet optimaal. Getracht zal worden het overheidsapparaat effectief en efficiënt te laten functioneren. Ook hier is de uitspraak “The right person on the right place” van toepassing. A20 zal niet meewerken om ambtenaren brodeloos te maken, er zal in goed overleg gezocht worden naar passend alternatief werk voor ambtenaren. A20 beseft dat misschien sommige ambtenaren op een minder productieve wijze invulling geven aan hun dagtaken. A20 zal, wanneer zij regeerverantwoordelijkheid verwerft, trachten om deze ambtenaren te bewegen naar werkomgevingen waar zij beter kunnen functioneren.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL